För bar­nen

Resa - - GREKLAND -

NAX­OS

Ett bad­pa­ra­dis med mils­långa, grun­da strän­der för sand­slotts­byg­gen, lek och sim. Många åter­vän­der med fa­mil­jen år efter år. Det är ock­så en bra ny­bör­jarö för dig som vill båt­luf­fa med kid­sen för förs­ta gång­en ef­tersom många fär­jor stan­nar här. Per­fekt att kom­bi­ne­ra med ett par da­gar på

ANTIPAROS

Per­fekt för dig som re­ser med be­bis. Strän­der­na mås­te va­ra gu­dar­nas gå­va till al­la bad­sug­na små­barn. Fle­ra är så grun­da att man knappt kan sim­ma, men vad gör väl det när man kan lig­ga i det bad­karsvar­ma vatt­net som en stran­dad val he­la da­gen och ba­ra plas­ka. Hu­vud­ga­tan är bil­fri – som gjord för barn­vag­nar. Går ut­märkt att kom­bi­ne­ra med ett par da­gar på San­to­ri­ni, fär­jan tar cir­ka två tim­mar.

KE­FA­LO­NIA

Har du li­te äld­re barn är det här en pär­la. På ga­let vack­ra strän­der som Myr­tos och An­ti­sa­mos tar ni bil­der som gör vän­ner­na där­hem­ma grö­na av av­und. Lägg till un­der­jor­dis­ka grot­tor, snork­lings­ut­flyk­ter och shop­ping i hu­vud­sta­den Ar­go­sto­li så går en vec­ka all­de­les för fort. Ön är till­räck­ligt stor för att ald­rig bli trå­kig, men sam­ti­digt så li­ten att man en­kelt tar sig runt. Se­meste­ror­ten Las­si är en ut­märkt bas med trev­li­ga fa­mil­je­ho­tell och skö­na bad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.