Den sal­ta san­ning­en om Me­del­ha­vet

Resa - - KÄNDISARNAS MEDELHAV -

Det pra­tas om den mång­fa­set­te­ra­de ön Mal­lor­ca, dyg­net runt­par­tyts Ibi­za, ma­tens Ita­li­en, Gre­kland med sin ar­ki­pe­lag, sol­säk­ra Cy­pern och om en fransk lyx­kust vid namn Ri­vi­e­ran.

Fast vad allt egent­li­gen hand­lar om är ma­re no­st­rum. Vårt hav. Me­del­ha­vet. Det är här vi svens­kar helst tar vå­ra som­mar­bad, al­la vi som åker ner mot söd­ra Eu­ro­pa un­der som­mar­lov och se­mest­rar.

Va­re sig det är Kro­a­ti­en, vars re­klam­kam­pan­jer ta­lar om ”Eu­ro­pas re­nas­te vat­ten”, el­ler Gre­kland – med sitt evi­ga mant­ra om ”en ny ö var­je dag” – så ham­nar vi förr el­ler se­na­re i ett vat­ten många krasst tror är det­sam­ma. Rik­tigt så är det in­te. Låt mig be­rät­ta om den sal­ta san­ning­en som på lång sikt är ett hot mot he­la Me­del­ha­vet, men som just nu bi­drar till att vi äls­kar ma­re no­st­rum mer än nå­gon­sin.

Om du nå­gon gång känt att havs­vatt­net i Me­del­ha­vet li­te mer klar­blått än and­ra hav så har du … rätt. Och or­sa­ken är att vårt fa­vo­rit­hav blir allt sal­ta­re.

I TAKT MED ATT vatt­net i Me­del­ha­vet si­nar, och läm­nar salt efter sig, så fylls det på med nytt vat­ten från At­lan­ten via Gi­bral­tarsund. Skill­na­den mel­lan av­dunst­ning­en och till­flö­det är upp­skatt­nings­vis 2 500 ku­bik­kilo­me­ter per år. Det här gör bå­de att hav­s­ni­vån hål­ler ställ­ning­ar­na men ock­så att salt­mäng­den ökar år för år.

Det kan va­ra svårt att grep­pa om­fatt­ning­en, men den är ing­en bag­gis. Ta Sve­ri­ges största sjö Vä­nern som har en vo­lym på runt 152 ku­bik­kilo­me­ter. Me­del­ha­vet för­lo­rar i run­da slag 16 Vän­rar per år.

Det blir med ti­den myc­ket salt … och längst i ös­ter blir det mest. NÅ, ING­EN STÖR­RE salt­fa­ra än – tu­ris­men runt ha­vet har and­ra sa­ker att oroa sig för, sa­ker som gör att vi emel­lanåt för­flyt­tar oss och hit­tar nya fa­vo­ri­tres­mål. Eko­no­misk kris i Gre­kland för­vand­lar tu­ris­men till guld i Tur­ki­et, ba­ra för att den någ­ra år se­na­re sväng­er åt mot­satt håll. Tur­ki­et har, bland an­nat efter någ­ra terror­dåd, fått kän­na av tu­rist­flyk­ten de se­nas­te två åren. In­te li­ka kraf­tigt som Egyp­ten och Tu­ni­si­en i ef­ter­dy­ning­ar­na av den ara­bis­ka vå­ren, men fullt nog för att det ska sta­vas tu­rist­kris. VI HAR PÅ SE­NA­RE ÅR ock­så mått il­la av de bil­der vi sett från ”dö­dens hav”. Flyk­ting­ka­ta­stro­fen har fått många av oss att re­a­ge­ra och någ­ra ock­så att age­ra. Men vå­ra som­mar­vec­kor runt Me­del­ha­vet ho­tas in­te än­nu. Vi bo­kar ba­ra nå­got en bit ifrån de ut­sat­ta ”flyk­tin­gö­ar­na”. I som­mar sö­ker vi oss till Mal­lor­ca igen. Och till ny­haj­pa­de Kro­a­ti­en, med sitt re­na – och sal­ta – vat­ten.

Fak­ta Namn: Sture ­Bjar­nelind, 56. Bor: Stock­holm. Yr­ke: Re­dak­tör/ re­por­ter på Af­ton­bla­det. Fa­milj: Gift, tre barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.