Swis­so­tel, Ber­lin

Resa - - SOVLYX - www.swis­so­tel.com

I takt med att sömn­pro­ble­men i värl­den ökar väx­er ock­så ut­bu­det av ho­tel­ler­bju­dan­den för sömn­stör­da.

På det här Ber­lin­ho­tel­let er­bjuds ett ”Deep sleep”-pa­ket som har ut­veck­lats i sam­ar­be­te med en lä­ka­re spe­ci­a­li­se­rad på sömn­pro­blem. Det in­klu­de­rar bland an­nat en av­slapp­nan­de kvälls­d­rink med mörk cho­klad, apel­sin, sal­via och la­ven­del samt en kud­de med in­byggd hög­ta­la­re som gör att du kan slock­na till av­slapp­nan­de ljud.

Näs­ta dag vän­tar en uppig­gan­de mor­gond­rink, lju­ste­ra­pi och ci­tron­dof­tan­de aro­ma­te­ra­pi. Och för den som kän­ner sig re­do för en lång­pro­me­nad har ho­tel­let ta­git fram en sär­skild ”Vi­ta­li­ty Walk”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.