Slot­tet Hell­brunn

Resa - - SALZBURG -

Någ­ra kilo­me­ters buss-, bil- el­ler tax­ire­sa – el­ler än­nu hell­re cy­kel­tur – ut­an­för cent­rum lig­ger det­ta vack­ra lust­slott, vars all­ra främs­ta och täm­li­gen uni­ka at­trak­tion är de fa­sci­ne­ran­de trick­fon­tä­ner­na: Vat­ten kan plöts­ligt spru­ta över dig när du pas­se­rar en dörr, sät­ter dig på en bänk – sko­jigt och gans­ka så blött. In­trä­de 12,50 eu­ro. Slot­tet slår upp por­tar­na i mars och hål­ler öp­pet till och med no­vem­ber. De har även upp­skat­ta­de ad­vents­mark­na­der i de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.