PRYDLIG AVKOPPLING PÅ RIVA DEL SOLE

Resa - - RES MED BARNEN -

Ita­li­en, finns det egent­li­gen nå­got här­li­ga­re?

Char­me­ran­de ser­vi­tö­rer som dan­sar ut med blan­ka bric­kor med Bel­li­nis, mjäll moz­za­rel­la och lin­gu­i­ni att lin­da runt gaf­feln och en sol som speg­lar sig i ha­vet. Men i stäl­let för flå­di­ga stäl­len som Por­to­fi­no, Cin­que Ter­re och Flo­rens åk­te vi till Riva del Sole där den ita­li­ens­ka kus­ten öpp­nar sig och Tosca­na bre­der ut sig i ett fan­tas­tiskt guld­gult land­skap.

Riva del Sole är en li­ten se­mester­by i mi­ni­a­tyr av ti­digt char­ter­snitt från1960-ta­let. Svens­ka fack­för­bund har ge­nom åren gi­vit si­na med­lem­mar ra­bat­te­rat pris på an­lägg­ning­en men nu­me­ra är be­sö­kar­na blan­da­de även om många svens­ka fa­mil­jer fort­fa­ran­de re­ser hit.

Det är gam­mal­dags, or­dent­ligt med gång­ar och pryd­li­ga trä­skyl­tar som pe­kar mot stran­den, mo­tions­sling­an el­ler mat­af­fä­ren. I den se­na­re finns en bra de­li­ka­tess­disk där du kan kö­pa med dig god­sa­ker upp till bal­kong­en el­ler ter­ras­sen som du har om du bor i lä­gen­hets­de­len. Just den de­len är trev­li­gast om du har mind­re barn och per­fekt om ni är fle­ra fa­mil­jer som re­ser till­sam­mans, al­la kan tram­pa runt på om­rå­det en­kelt och tryggt.

STRAN­DEN ÄR LÅNG och vak­tas mi­nu­ti­öst hjälp­samt av trev­li­ga bad­vak­ter (even­tu­ellt ha­de vi ex­tra upp­märk­sam­hets­fo­kus på grun­da v ton­års­dot­terns mi­ni­ma­la ro­sa flo u res c er an­de­bi­ki­ni ). Långa pryd­li­ga ra­der av sol­sto­lar där vi in­ne­har sam­ma sol­sto­lar, bo­ka­de för de da­gar du stan­nar här. Här är här­ligt än­da in i ok­to­ber och vär­men kom­mer till­ba­ka i april.

Pool finns och i den är det, ja håll i dig nu, bad­mös­se­tvång. Al­la i fa­mil­jen får en egen röd- och vit­ran­dig tajt bad­mös­sa till­sam­mans med ac­cess­ban­det. Det känns kons­tigt först, se­dan rätt trev­ligt och fräscht.

Allt är ut­tänkt och ord­nat på ett sätt som om du be­fann dig i fil­men ”Plea­santvil­le”. Du slip­per tän­ka – el­ler rät­ta­re sagt, kan tän­ka på an­nat. Det är fak­tiskt väl­digt av­kopp­lan­de för en be­slut­strött mor.

Långa pryd­li­ga ra­der av sol­sto­lar.

Att hy­ra ten­nisba­nan är bil­ligt, rack finns att lå­na.

Trots att det finns pool på om­rå­det finns det ing­et som slår ett dopp i ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.