Riva del Sole, Ita­li­en

Resa - - RES MED BARNEN -

Ma­ten: Det finns ett par oli­ka à la car­te-re­stau­rang­er ut­an fin­lir med av­slapp­nad stäm­ning. Och i Ita­li­en är det mesta gott, som ni vet. Va­re sig du är en som pro­var allt från gril­la­de bläck­fis­kar­mar till vild­svin (barn1), ba­ra kan tän­ka dig är pas­ta pen­ne al po­mo­do­ro varen­da kväll (barn 2), el­ler om du har ve­gans­ka be­ställ­ning­ar för ve­dungspiz­zan: MED gril­la­de grön­sa­ker UT­AN ost (barn 3). Fru­kost­buffén är närapå da­gens bäs­ta mål­tid och fru­kost­ti­der­na är ett bra in­ci­ta­ment att in­te so­va bort he­la för­mid­da­gen. Fi­na char­ku­te­ri­er och os­tar, ro­set­ta­bröd, ba­rista­kaf­fe och torn av in­lagd frukt och pa­tis­se­ri­er.

Ak­ti­vi­te­ter på an­lägg­ning­en:

Ten­nis: Att hy­ra ba­na är bil­ligt, rack finns att lå­na och de sa in­te ett knyst om att vi spe­la­de ut ett högt an­tal ten­nisbol­lar i pin­je­sko­gen var­je gång.

Mi­ni­golf: Mest dyrt, fladd­ra bort med blic­ken om bar­nen frå­gar.

Gym: Stort, rent, fräscht och folk­tomt, in­går för bo­en­det på ho­tel­let.

Tramp­båt: Jät­te­ro­ligt och fruk­tans­värt hårt i mot­vin­den. Ett bra ben­styrke­pass, för kom ihåg att barn vill åka tramp­båt, in­te tram­pa.

Hy­ra cy­kel: Småtrev­ligt när ef­ter­mid­dags­so­len läg­ger sig.

Ut­flykt: På cir­ka en halv­tim­mes av­stånd upp på sling­ran­de små vägar i bergen finns char­me­ran­de Tir­li, som är en ro­lig kvälls­ut­flykt till mid­da­gen. Le­ta dig fram till re­stau­rang­en Locan­do La Lu­na som är så pit­to­reskt ita­li­ensk att du näs­tan häp­nar: Ur­gul­lig per­so­nal som flyt­tar runt sto­lar och ri­ver par­me­sa­nost över de ljuv­li­ga pas­ta­rät­ter­na så att al­la blir nöj­da. qlocan­da­lalu­na. com All­de­les i när­he­ten, ba­ra ett par kilo­me­ter med hyr­bi­len och in­om cy­kelav­stånd finns den my­si­ga lil­la sta­den Castig­li­o­ne del­la Pe­scaia med mas­sor av re­stau­rang­er där du kan äta pap­par­del­le al cing­hi­a­le (platt färsk pas­ta med krä­mig vild­svins­ra­gu) i grän­der­na på ving­li­ga bord. Bar­nens fa­vo­ri­tre­stau­rang i Castig­li­o­ne var ut­an tve­kan La For­tez­za där vi åt bur­ra­ta med vild­to­ma­ter och oli­ver, li­ka him­melskt len varen­da gång. www.la­for­tez­zacdp.it Ta sig hit: Vi flög till Flo­rens, hyr­de en li­ten Fi­at, kör­de de 18 mi­len på cir­ka två och en halv tim­me. Du kan ock­så fly­ga bil­ligt till Pi­sa med Ry­a­nair från Skavs­ta och ta hyr­bil där­i­från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.