LEV LIVET FULLT UT - UT­AN SMÄR­TA:

Resa - - SKOPJE -

Låt in­te ar­trit och ledsmär­tor be­grän­sa dig el­ler hind­ra dig från att nju­ta av näs­ta se­mes­ter. Du be­hö­ver ba­ra ta med Pain Re­li­ef-es för att kun­na le­va det ak­ti­va liv du bru­ka­de ta för gi­vet. Pain Re­li­ef-es är en re­vo­lu­tio­ne­ran­de pro­dukt som har ut­veck­lats ut­i­från 10 in­gre­di­en­ser som ver­kar sy­ner­gis­tiskt i krop­pen ge­nom att mins­ka in­flam­ma­tion och smär­ta vid käl­lan. Du be­hö­ver ba­ra mas­se­ra in krä­men på öm­ma, vär­kan­de le­der, så träng­er den in djupt, ver­kar snabbt och ger lång­va­rig lind­ring. Pain Re­li­ef-es har kli­niskt be­vi­sad ef­fekt. Den är ing­et lä­ke­me­del och har inga kän­da bi­verk­ning­ar. Le­dan­de ve­ten­skap­li­ga och me­di­cins­ka tid­skrif­ter rap­por­te­rar lö­pan­de vik­ti­ga kli­nis­ka da­ta och evi­den sforsk­ning som ger kon­kret stöd för ef­fek­ten av de smärt­lind­ran­de äm­ne­na i Pain Re­li­ef-es

Ar­tik­lar har pub­li­ce­rats i pre­stige­fyll­da fack­tid­skrif­ter som:

Al­ter­na­ti­ve Me­di­ci­ne Re­vi­ew Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­tion Bri­tish Me­di­cal Jour­nal Eu­ro­pe­an Jour­nal of Cli­ni­cal In­ve­sti­ga­tion Jour­nal of Nut­ri­tio­nal He­alth Aging

Jour­nal of the Ame­ri­can Me­di­cal As­so­ci­a­tion Jour­nal of Rheu­ma­to­lo­gy New Eng­land Jour­nal of Me­di­ci­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.