Pa­rador­tu­ris­ta

Resa - - SKOPJE -

Att pa­rador­tu­ris­ta är ett li­te lyx­igt sätt att se värl­den. I Spa­ni­en finns 94 tu­rist­slott, som drivs helt el­ler del­vis av den spanska sta­ten, som där­med räd­dat många av slot­ten från att sjangse­ra. Tvärtom hand­lar det här om näs­tan to­tal kva­li­tets­ga­ran- ti. Många pa­ra­do­rer står in­te läng­re ifrån varand­ra än att man med hyr­bi­len kan pric­ka in tre slott på tre da­gar. Ett lik­nan­de, men mind­re kon­cept (pousa­das) finns i Por­tu­gal och även i Ar­gen­ti- na kan man slotts­tu­ris­ta på un­ge­fär sam­ma sätt. För­u­tom bo­en­det läg­ger pa­ra­do­rer­na stor vikt vid ma­ten. Det är all­ra of­tast frå­gan om gast­ro­no­mis­ka höjd­punk­ter med stort fo­kus på lo­ka­la rå­va­ror. Hög­sä­song kan rums­pri­ser­na va­ra dy­ra, men det går of­ta att hit­ta bil­li­ga­re. Pri­sex­em­pel: Zaf­ra, två nät­ter i bör­jan av no­vem­ber för 136 eu­ro. ✱ www.pa­ra­dor.es

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.