Pal­ma

Resa - - PALMA DE MALLORCA -

Re­sa dit: Di­rekt­flyg med bå­de Nor­wegi­an och SAS, de fles­ta char­ter­bo­lag har re­sor dit. Res­ti­den är cir­ka 3,5 tim­mar med di­rekt­flyg. Bäs­ta ti­den: April till ok­to­ber. Språk: Spanska och ka­ta­lons­ka men eng­els­ka går bra. Va­lu­ta: Eu­ro. Pris­ni­vå: Nå­got läg­re än Sve­ri­ge. Bo­en­de: Här finns ho­tell i al­la ka­te­go­ri­er och in­te minst finns det gott om otro­ligt fi­na bou­ti­que­ho­tell. Vi bod­de på 5-stjär­ni­ga Ho­tel Bou­ti­que sant Jau­me och äls­ka­de det. Shop­ping: Tju­si­ga pa­rad­ga­tan Pas­seig del Born är min fa­vo­rit där finns en skön bland­ning av bå­de de­sign­bu­ti­ker och bud­get­ked­jor. Här lig­ger Za­ra, Uterqüe och Mas­si­mo Dut­ti si­da vid si­da med Lou­is Vuit­ton, Rolex och Ca­ro­li­na Her­re­ra. Cor­ner he­ter en bu­tik där med blan­da­de de­sign­mär­ken. Spanska väsk­mär­ket Lo­ewe hit­tar ni på Avin­gu­da de Jau­me III Äta:

Mer­cat 1930 En ny­öpp­nad mat­mark­nad med många oli­ka re­stau­rang­er sam­la­de un­der sam­ma tak. Du går runt och äter små rät­ter i form av ta­pas och pin­tx­os vid de oli­ka mat­stån­den och ba­rer­na. Där finns höga bord och sto­lar, och en ute­ser­ve­ring och du sät­ter dig var du vill. Min fa­vo­rit här är Eat the bo­nes. Väl­digt char­migt, gott och bil­ligt.

Ola del Mar En­kel och my­sig fa­mil­je­re­stau­rang nä­ra ha­vet. Lig­ger i Por­tix­ol.

De To­kyo a Li­ma För li­te va­ri­a­tion och and­ra sma­ker är det här mitt tips. Otro­ligt god mat – ton­fisktar­ta­ren är den go­das­te jag ätit på myc­ket länge. Lig­ger i ho­tell Can Alo­mar på Pas­seig del Born och har en un­der­bar ter­rass högt upp där man sit­ter och äter. Har en un­der­bar drink­terr­rass…

To­meu re­stau­rant Det här är kän­de koc­ken To­meu Cal­den­teys egen re­stau­rang. Han är den förs­ta koc­ken från Mal­lor­ca som fått en stjär­na i gui­de Miche­lin. Här äter du sans­löst gott. Den rät­ten jag äls­ka­de mest var gam­bas de fu­e­go – rä­kor som flam­be­ra­des vid bor­det i lo­kal sprit. Gau­deix Bäs­ta ta­pas­re­stau­rang­en i Pal­ma en­ligt mig. Bra att ve­ta: Många tax­i­bi­lar tar fort­fa­ran­de in­te kort, ha kon­tan­ter med.

Ka­te­dra­len är ett av Pal­mas verk­li­ga land­mär­ken.

Mer­cat 1930 är en re­la­tivt ny mat­mar­ket med små spe­ci­a­li­se­ra­de mat­stånd där man hit­tar allt från fri­te­ra­de skal­djur och häng­mö­rad entrecô­te till den bäs­ta av skin­kor – ja­mon de bel­lo­ta.

Fru­kost på Bou­ti­que Ho­tel Sant Jau­me.

Pal­ma stad har un­ge­fär 300 000 in­vå­na­re men räk­nar man he­la stor­stads­om­rå­det bor här drygt en halv mil­jon. .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.