En­dast en tim­me bort

Resa - - 28 HÄFTIGA LÅNGHELGER - Ag­ne­ta El­me­gård

Var­för är So­pot ett ­ut­märkt week­en­dres­mål?

So­pot är en rik­tig pär­la vid Ös­ter­sjö­kus­ten. Här sam­las al­la ge­ne­ra­tio­ner i sta­den som länge va­rit Po­lens pär­la vid Ös­ter­sjön och som drar tu­ris­ter året runt. Det tar ba­ra drygt en tim­me att kom­ma dit med flyg och i So­pot får du myc­ket för peng­ar­na bå­de på shop­ping­strå­ket och på sta­dens re­stau­rang­er.

Här bor du:

Ho­tell Rezy­dent är ett trev­ligt ho­tell mitt i sta­den vid gå­ga­tan. Pit­to­reskt och vac­kert in­rett i se­kel­skifts­in­te­ri­ör.

www.ho­tel­rezy­dent.pl Adress: Pl. Kon­stytucji 3 Ma­ja 3, 81-704 So­pot

Här äter du:

Bu­laj, en av Po­lens mest be­röm­da fisk­re­stau­rang­er lig­ger i So­pot, som även har ka­nin och an­ka på me­nyn. Adress: Al Fran­ci­sz­ka ­Mamuszki 22.

Ef­ter ma­ten kan du ta dig norrut och läm­na de stö­ki­ga ba­rer­na vid tor­get och be­sö­ka

Pub Kin­ski bar, be­lä­get i hu­set där Klaus Kin­ski föd­des, i väl­be­hål­len Art De­co-stil.

Adress: Ta­deus­za Kos´ci­uszki 10, 81-704 So­pot

Mis­sa in­te:

Den fan­tas­tis­ka pi­ren som sträc­ker sig långt ut i Ös­ter­sjön och slu­tar i en pit­to­resk fisk­re­stau­rang. Här fla­ne­rar du med för­del på ef­ter­mid­da­gen och kväl­len för att se hur solnedgången fär­gar vatt­net li­la.

Så tar du dig hit:

Med Wizz Air kom­mer du till So­pot från Skavs­ta för un­der 1000-lap­pen, bo­ka i god tid ba­ra. Bal­tic och Luft­han­sa fly­ger från Ar­lan­da.

… är värd ett be­sök.

Ele­gan­ta Pub Kin­ski bar …

Fo­to: AG­NE­TA EL­ME­GÅRD

I So­pot till­bring­ar du ­gär­na sol­ned­gång­ar­na på den spek­ta­ku­lä­ra pi­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.