Ams­ter­dam:

Resa - - 28 HÄFTIGA LÅNGHELGER - Ma­lin Wi­ke­gård

Var­för är Ams­ter­dam ett ­ut­märkt week­en­dres­mål?

Ka­na­ler, bro­ar, shop­ping, Ver­me­er, Rem­brandt, sam­tids­konst och hor­der av shyss­ta öl­hak. Stan är ett uni­kum.

Här bor du:

Om du in­te bor i en lä­gen­het i 1600-tals­hus el­ler på en flod­båt hyrd via Airb­nb så är ett rum på über­de­sig­na­de M Ho­tel ett tju­sigt och bil­ligt al­ter­na­tiv. Ho­tel­let lå­nar dess­utom trev­ligt nog ut cyklar till si­na gäs­ter. Ligg in­te och dra dig för länge i säng­en ba­ra, de cir­ka 20 cyklar de har går snabbt åt.

Här äter du:

Ams­ter­dam är en smält­de­gel av oli­ka kul­tu­rer och den var­dags­rums­li­ka ve­gan­re­stau-rang­en Ter­ra­zen på Sint Jacob­straat är ett bra ex­em­pel. Det lil­la fa­mil­je­driv­na hå­let i väg­gen, där mam­ma är ja­pan och pap­pa ja­mai­can, ser­ve­rar grym fu­sionfood.

I Hol­land bryggs det myc­ket öl och öl­ha­ken har of­ta stort ut­bud av lo­kal bi­ra. På

Pro­e­flo­kaal Arend­snest,

He­rengrach 90, ser­ve­ras 50 öl­sor­ter på fat och över 100 på flas­ka, det är omöj­ligt att in­te hit­ta en fa­vo­rit. Kra­nar i mäs­sing och kop­par, grif­fel­tav­lor, trä­pa­ne­ler, hög stäm­ning och trev­li­ga ser­vi­tö­rer med sto­ra skägg och knä­vel­bor­rar. Det kan va­ra gans­ka po­pu­lärt, så kom i tid.

Mis­sa in­te:

Är det nå­gon stad där du ska åka sight­see­ing­båt så är det här, det är från en båt på flo­den Ams­tel och stans ka­na­ler stan ska ses, mas­sor av in­tres­sant histo­ria och vack­ra hus­fa­sa­der som ald­rig tar slut. Ett be­sök på Ams­ter­dams mo­der­na mu­se­um,

Sta­e­de­lijk, bör ock­så stå på al­las to do-lis­ta.

Så tar du dig hit:

SAS, Nor­wei­gan och KLM fly­ger al­la till Ams­ter­dam för dry­ga tu­sen­lap­pen tur och re­tur.

Längs de många vand­rings­le­der­na nju­ter du av öns vack­ra vi­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.