Shop­ping och te­a­ter

Resa - - 28 HÄFTIGA LÅNGHELGER -

Var­för är Lon­don ett ut­märkt week­en­dres­mål?

Lon­don är en fan­tas­tisk mix av häf­ti­ga re­stau­rang­er, shop­ping i världs­klass och dess­utom vim­lar det av teat­rar med spän­nan­de upp­sätt­ning­ar. Och du får in­te mis­sa al­la små my­si­ga pu­bar (men se upp, de stäng­er ti­digt). Här bor du:

Gil­la­de du tv-se­ri­en Down­ton Ab­bey kom­mer du att gil­la Haz­litt’s Ho­tel. Det är som att bo på ett slott mitt i sta­den. In­red­ning­en är från 1700-ta­let och så nä­ra brit­tisk över­klass­lyx du kan kom­ma till ett över­kom­ligt pris (6 Frith Stre­et, www.haz­litts­ho­tel.com). Här äter du: Sexy Fish. Bli in­te av­skräckt av nam­net. Den här fi­na asi­a­tis­ka fisk­re­stau­rang­en i May­fair bju­der på allt från nud­lar till sashi­mi och mis­sa in­te de­ras be­röm­da hum­mer­sal­lad, (Ber­ke­ley Squa­re House, Ber­ke­ley Squa­re W1J 6BR). Där­i­från har du in­te långt till det an­ri­ka ho­tel­let Cla­ridge’s för att ta en säng­fö­sa­re i den be­röm­da ci­garr­ba­ren, (Brook Stre­et, May­fair, Lon­don W1K 4HR). Mis­sa in­te: Håll koll på Al­bert & Victo­ri­as ut­ställ­ning­ar (www. vam.ac.uk/) som im­po­ne­rar även på en ic­ke mu­see­in­tres­se­rad. Ska du ba­ra väl­ja ett va­ru­hus­be­sök, spet­sa in dig på Fort­num & Ma­son, spe­ci­ellt ju­le­tid. Då slår de­ras skylt­ning­ar till och med Har­rods, (181 Pic­ca­dil­ly, St. Ja­mes’s, Lon­don W1A 1ER). Så tar du dig hit: Ry­a­nair tar dig från Skavs­ta till Stan­s­ted för någ­ra hund­ra­lap­par om du är ute i tid. An­nars fly­ger oför­skämt många flyg­bo­lag till Lon­don: SAS, Nor­wegi­an Air­li­ne, Ea­sy­jet och Bri­tish Air­ways, ba­ra för att näm­na någ­ra.

Lon­don Land: Eng­land. Språk: Eng­els­ka. An­tal in­vå­na­re: Cir­ka 8,5 mil­jo­ner.

Va­lu­ta: Pund, (100 svens­ka kro­nor är cir­ka 9,3 pund). Från Hampste­ad till Elep­hant and Cast­le, från Whi­te­cha­pel till Shep­herd’s Bush. Med ett tun­nel­ba­ne­kort rör du dig smi­digt i det gi­gan­tis­ka Lon­don.

Ag­ne­ta El­me­gård tip­sar om Lon­don:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.