Här fyn­dar du kär­leks­brev från 1800-ta­let

Resa - - 28 HÄFTIGA LÅNGHELGER - An­na ­Flemmert tip­sar om Aten

Var­för är Aten ett ut­märkt week­en­dres­mål?

Du får så myc­ket för peng­ar­na att du näs­tan skäms. Eu­ro­pas när­mas­te Ori­ent är ett Broo­klyn vid ha­vet med så myc­ket käns­la, liv, histo­ria och fär­ger att man blir yr. Här bor du: Athens Was. Tren­di­ga­re än tren­di­gast. Tak­ter­ras­sen lig­ger så nä­ra Akro­po­lis att du näs­tan kan sträc­ka ut han­den och ta på den. Här äter du: Ka­ra­man­li­di­ka. Atens bäs­ta re­stau­rang och ett sånt

där hål i väg­gen som du all­tid vill hit­ta. Ma­ten är äk­ta, ud­da och så för­ban­nat god att du dan­sar moon­walk ut. Mis­sa in­te:

Stro­sa i bo­he­mer­nas Psir­ri, an­ar­kis­ter­nas Ex­ar­chia och an­ti­kens Pla­ka – mix­en fram­kal­lar gås­hud.

Bret­tos har fan­tas­tis­ka hem­ma­gjor­da li­kö­rer, du kan kö­pa med dig fa­vo­rit­flas­kan hem. Akro­po­lis­mu­se­et är ren och skär eu­fo­ri. På Mo­nasti­ra­kis sön­dags­mark­nad fyn­dar du kär­leks­brev från 1800-ta­let och vack­ra fo­to­gen­lam­por. Så tar du dig hit:

Di­rekt­flyg med SAS och Nor­wegi­an från Stock­holm el­ler med Ae­gean Air­li­nes och SAS från Kö­pen­hamn.

Aten Land: Gre­kland. Språk: Gre­kis­ka. An­tal in­vå­na­re: Cir­ka 746 000. Va­lu­ta: Eu­ro, (100 svens­ka kro­nor är cir­ka 10,5 eu­ro).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.