Mag­nus An­ders­son

Mo­bi­lia Köp­cent­rum Mal­mö

Resa - - NEWS - Mag­nus An­ders­son

Vill du kom­ma iväg re­dan un­der hös­ten så är en week­en­dre­sa till nå­gon spän­nan­de stor­stad ett bra al­ter­na­tiv. Lon­don, Pa­ris och Ber­lin är po­pu­lä­ra res­mål där du kan lad­da bat­te­ri­er­na och få nya upp­le­vel­ser. Prag och Bar­ce­lo­na är två and­ra char­mi­ga stä­der som är per­fek­ta för en week­en­dre­sa. Vill du dess­utom pas­sa på att få li­te vär­me så kanske Rom, Bar­ce­lo­na el­ler Lis­sa­bon är nå­got för dig. På li­te läng­re håll så är stä­der­nas stad New York en fa­vo­rit där det all­tid finns nå­got att gö­ra – dyg­net runt, året runt. Du­bai är ett an­nat tips där du kan kom­bi­ne­ra sol och bad med shop­ping och spek­ta­ku­lä­ra se­värd­he­ter. Vill du verk­li­gen gö­ra det mesta av semestern kom­bi­ne­rar du en re­sa till Mi­a­mi med ut­flyk­ter till Ever­gla­des el­ler nö­je­spar­ker­nas hu­vud­stad Or­lan­do, och av­slu­tar re­san med en kryss­ning till Kari­bi­en! Vi hjäl­per gär­na till att pla­ne­ra den per­fek­ta semestern och kan för­bo­ka allt från hyr­bil, trans­fer, se­värd­he­ter och mu­si­ka­ler, för att gö­ra re­san så smi­dig som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.