Kol­la vad du in­te får mis­sa i Prag, ­So­pot, Ams­ter­dam, Ci­u­ta­del­la, ­Venedig, ­Edin­burgh, Ri­ga, Lis­sa­bon, Tel Aviv, ­Kra­kow, Rom, Dubrov­nik, Bud­a­pest, ­Mi­la­no, Köpem­hamn, Wi­en, ­Ljubl­ja­na, Ber­lin, Dublin, Lon­don, Tal­linn, ­Bar­ce­lo­na, Nice, Pa­ris, Pal­ma, Tr

Vac­kert, kul­tu­rellt, ge­myt i över­flöd – och oer­hört bil­ligt. Tjec­kis­ka Prag är fort­fa­ran­de ett av Eu­ro­pas mest ­per­fek­ta res­mål för en lång­helg.

Resa - - INNEHÅLL - Text: Eri­ka Scott

Än­da se­dan vi träf­fa­des för 25 år se­dan har Prag stått högt upp på min och ma­kens re­seöns­ke­lis­ta, men av nå­gon an­led­ning har vi in­te ta­git oss hit. För­rän nu. Vå­ra för­vänt­ning­ar är gi­vet­vis sky­höga och vi blir in­te be­svik­na. Strax in­nan vi skul­le åka, sa en vän:

– Om Dis­ney ha­de fått upp­dra­get att de­sig­na en eu­ro­pe­isk stad, ha­de den sett ut som Prag.

Han har helt rätt. Sta­den kal­las ”en av värl­dens vack­ras­te” i de fles­ta re­se­re­por­tage av go­da an­led­ning­ar. Den är fil­miskt pit­to­resk, vart du än vän­der blic­ken ser du tin­nar, torn, kru­si­dul­li­ga fa­sadutsmyck-ning­ar, me­del­ti­da grän­der och pam­pi­ga 1800-tals­hus. Tack va­re att Prag sko­na­des från de värs­ta bom­ban­fal­len un­der and­ra världs­kri­get är många av de fan­tas­tis­ka bygg­na­der­na fort­fa­ran­de helt in­tak­ta.

FLO­DEN MOLDAU DELAR sta­den i väst och öst. Den öst­ra si­dan är aning­en mer ur­bant rö­rig, me­dan den väst­ra, där värl­dens störs­ta slott 800-tals­bor­gen Pražský­h­rad stå­tar, är still­sam­ma­re.

En av sta­dens många för­de­lar är att den är så kom­pakt och lätt­pro­me­ne­rad. Un­der vå­ra tre dygn tram­par vi ihop drygt 50 000 steg. Vi går med­ve­tet vil­se, strun­tar i gui­de­bo­ken och frå­gar i stäl­let prag­bor om tips på kro­gar, kafé­er och öl­hal­lar. Min öl­in­tres­se­ra­de ma­ke är helt in­ställd på att hit­ta ett äk­ta och tu­rist­fritt öl­hak och vi får rå­det att tit­ta in på U Je­lin­ku (på skyl­ten ut­an­för står det Je­lin­ko­va Pl­zens­ka Piv­nice, för­vir­ran­de nog), på Char­váto­va 1.

När vi sti­ger in ge­nom dör­ren in­ser jag om­gå­en­de att jag, för­u­tom ser­vi­tri­sen, är den en­da kvin­nan i ba­ren och det är ock­så up­pen­bart att pu­ben till­hör lo­ka­lin­vå­nar­na, in­te tu­ris­ter­na. In­te för att nå­gon är otrev­lig men bar­ten­dern är verk­li­gen in­te sär­skilt mun­ter när vi be­stäl­ler två fatöl.

Jag för­står at­ti­ty­den. Prag är – året om – en enorm at­trak­tion för värl­dens al­la tu­ris­ter, in­te minst svens­ka – re­dan förs­ta da­gen möt­te vi någ­ra av min mans ar­betskol­le­ger och de­ras fru­ar i ett gat­hörn. Att prag­bor­na vill be­hål­la någ­ra hörn av sin stad för sig själ­va tyc­ker jag vi ska un­na dem det.

En här­lig mix av ­ju­gend, ­ba­rock, ­ku­bism, samt go­tisk, ne­o­klas­sisk och ­ult­ra­mo­dern ­ar­ki­tek­tur

Var­för är Prag ett ut­märkt week­en­dres­mål?

Du hin­ner myc­ket på kort tid, stads­kär­nan är li­ten och har mas­sor att er­bju­da i form av kul­tur- och ku­li­na­ris­ka upp­le­vel­ser. Dess­utom till en prislapp som är runt en tred­je­del jäm­fört med i Sve­ri­ge.

Här bor du:

Vi bo­ka­de Eli­te ho­tel. Lig­ger centralt, men på en lugn och tyst ga­ta. Adress: Ostrov­ni 32. Pris: 100 eu­ro/natt i dub­bel­rum, in­klu­si­ve fru­kost.

Här äter du:

Re­stau­rang Min­cov­na, Sta­ro­mest­skéˇ ná­me­sti 7. En rik­tig pär­la pre­cis vid Staré Mestoˇ (Gam­la stans torg). Ser­ve­rar tjec­kisk hus­mans­kost med mo­dern twist. In­te­ri­ö­ren är spän­nan­de med gam­la valv och me­ter­tjoc­ka väg­gar – bygg­na­den är, som nam­net ock­så sig­na­le­rar, stans fö­re det­ta mynt­verk. Ser­vicen är snabb och per­so­na­len vän­lig, pri­ser­na väl­digt hu­ma­na. Du be­ta­lar in­te mer här för en först­klas­sig gour­me­trätt än för en ham­bur­ga­re på nå­gon av tu­rist­fäl­lor­na vid tor­get.

Her­geto­va Ci­hel­na, Ci­hel­na 2b. Trev­lig, li­te dy­ra­re re­stau­rang med ut­sikt över Moldau.

Kafé­er där du kan nju­ta av gott i gla­sen, kaf­fe, bak­verk och får ar­ki­tek­tur på kö­pet: Café Sla­via (Vaclav Ha­vels fa­vo­rit).

Kavár­na Obecní du˚m i Fol­kets hus vid Na­me­sti

Re­pu­bliku,

Grand Ca­fe Ori­ent, coolt stäl­le i ku­bist-stil.

Mis­sa in­te:

Att lyf­ta blic­ken! Prag an­ses ha värl­dens bäst be­va­ra­de och va­ri­e­ran­de bygg­nads­konst. Här finns en här­lig mix av ju­gend, ba­rock, ku­bism, samt go­tisk, ne­o­klas­sisk och ult­ra­mo­dern ar­ki­tek­tur. Vad gäl­ler sight­see­ing, köp en bra gui­de­bok och boc­ka av så många se­värd­he­ter du mäk­tar och hin­ner. Du kom­mer vil­ja kom­ma till­ba­ka fler gång­er, så för­sök in­te tryc­ka in allt.

Så tar du dig hit:

Di­rekt­flyg från Ar­lan­da med Czech air­li­nes, Nor­wegi­an, SAS och Smart wings.

Di­rekt­flyg från Land­vet­ter med Czech air­li­nes och Smart wings.

Pri­sex­em­pel: SAS, Ar­lan­da–prag, cir­ka 900 kr tur och re­tur (maj 2018). Käl­la: Skyscan­ner.se

Fo­to: Thinkstock

På råd­hu­sets ga­vel hit­tar du ett Prags mest kän­da se­värd­he­ter, den ast­ro­no­mis­ka kloc­kan från 1400-ta­let.

Tjec­kisk öl, in­te världs­be­römt för in­tet. Mis­ka! Re­dan 1357 på­bör­ja­des byg­gan­det av den vack­ra Karls­bron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.