Kul­tur, histo­ria och en väx­an­de mat­stad.

På kort tid har Warsa­wa seg­lat upp s omen ny fa­vo­rit bland­lång helgsre­se­nä­rer. Stad e när­ful­la v kul­tur, histo­ria och mo­de. Och, att matsce­nen ba­ra blir mer och mer spän­nan­de för var­je år gör ju in­te sa­ken säm­re.

Resa - - INNEHÅLL - Text: JOHAN ÖBERG Fo­to: THINKSTOCK

Allt fler upp­täc­ker att det finns långt fler spän­nan­de week­end­stä­der än jät­tar­na Bar­ce­lo­na, Lon­don och Pa­ris. Warszawa har den po­ten­ti­a­len även om vi svens­kar än­nu in­te har hit­tat hit.

Det är bil­ligt att re­sa hit, flyg­för­bin­del­ser­na är ut­märk­ta. På plats kan du bo lyx­igt till pri­ser som är lägst av al­la and­ra eu­ro­pe­is­ka hu­vud­stä­der och sen ge dig ut på ba­rer, fik och re­stau­rang­er ut­an att det egent­li­gen nå­gon­sin svi­der i plån­bo­ken.

Fle­ra fi­na mu­se­er har öpp­nat på se­na­re år och Na­tio­nal­mu­se­et är en fröjd för den konst­in­tres­se­ra­de.

Många tu­ris­ter rör sig främst i Gam­la stan, den näs­tan li­ka gam­la Nya stan och det for­na ju­dis­ka get­tot. Tren­di­ga po­lac­ker rör sig hell­re i den slit­na stads­de­len Pra­ga, ös­ter om flo­den Wis­la el­ler i kvar­te­ren sö­der om det mag­ni­fi­ka Kul­tur- och ve­ten­skaps­pa­lat­set – en 1950-tals­skyskra­pa som än i dag är Wars­za­was högs­ta trots en hel skog med nya skyskra­por strax in­till – tyd­li­ga ex­em­pel på hur den pols­ka eko­no­min ta­git jät­tek­liv sen man blev med­lem

i EU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.