Snab­ba bi­lar, slott och ”Sound of Mu­sic”.

Ma­gis­ka slott, ra­cer­bi­lar, och ski­dåk­ning i världs­klass. Här kom­mer fem sal­ta tips på vad du in­te får mis­sa när du be­sö­ker Salz­burg.

Resa - - INNEHÅLL - Text: JOHAN ÖBERG Fo­to: THINKSTOCK

Salz­burg till­hör topp-3 i Eu­ro­pa vad gäl­ler tu­rism om man jäm­för an­ta­let in­vå­na­re med an­ta­let be­sö­ka­re, som räk­nas till många mil­jo­ner var­je år. Än­då har sta­den lyc­kats väl­digt väl med att be­va­ra det som loc­kat till be­sök från bör­jan: Alt­stads my­si­ga af­färs­ga­tor och spän­nan­de ar­ka­der, de många vack­ra pa­lat­sen, en rad ut­sök­ta mu­se­er, hög­klas­si­ga dags­ut­flyk­ter och den över he­la här­lig­he­ten tro­nan­de bor­gen Ho­hen­salz­burg, som mer än nå­gon an­nan bygg­nad bli­vit sta­dens sym­bol.

Många re­ser hit som­mar­tid, men fak­tum är att sta­den för­dubb­lar sin mys­fak­tor vin­ter­tid, spe­ci­ellt från mit­ten av no­vem­ber till ny­år då allt julpynt häng­er up­pe.

Jul­mark­na­den Krist­kind­l­markt är en njut­ning – in­te ba­ra för glü­hwein och rom­för­stärkt punsch ut­an sna­ra­re för al­la vack­ra jul­sa­ker, fint hant­verk och den my­si­ga stäm­ning­en även de år då snön ba­ra lagt sig hög­re upp i bergen – där någ­ra av Eu­ro­pas bäs­ta skid­or­ter vän­tar ba­ra en tim­mes re­sa bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.