Mat, shop­ping och coo­la tak­poo­ler.

Fyll­de in­te som­ma­ren ditt be­hov av sol och bad­liv? Ta en week­end i Bang­kok! Jo, det är sant, hur knäppt det än lå­ter så hin­ner du fak­tiskt dit på en lång­helg. Så för dig som suk­tar ef­ter tro­pisk vär­me och ljum­ma dopp tip­sar vi om Bang­koks bäs­ta ho­tell­poo

Resa - - INNEHÅLL -

Jäm­fört med po­pu­lä­ra helg­stä­der som New York och Lon­don är pris­ni­vån i Bang­kok låg. Flyg­re­san dit är lång, ja. Men bå­de Thai och Nor­wegi­an fly­ger di­rekt. Thai på drygt tio tim­mar. Det går att hit­ta re­tur­bil­jet­ter från runt 5 000 kro­nor i eko­no­mi och det dubb­la i pre­mi­um­klass.

Det är allt­så fullt möj­ligt att ta le­digt från lunch på fre­da­gen, nju­ta hel­gen i Bang­kok och va­ra till­ba­ka på kon­to­ret mån­dag mor­gon. Själv­klart är det trev­li­gast att läg­ga till någ­ra da­gar. Men ibland över­sti­ger läng­tan ef­ter thai­mat, flod­tu­rer och en palm­prydd pool an­ta­let spa­ra­de se­mester­da­gar.

mer för ett lyx­ho­tell i Bang­kok än du gör för ett mel­lan­klass­ho­tell i Reyk­ja­vik, Pa­ris el­ler Genè­ve. I den thai­länds­ka hu­vud­sta­den in­går dess­utom vär­me, in­fi­ni­ty­pool och bar på ta­ket.

För en helg räc­ker hand­ba­gage ut­märkt: Glöm in­te bad­klä­der och läm­na plats för shop­ping­fynd. Ef­ter li­te sömn på natt­fly­get går pass­kon­trol­len i Bang­kok nu­me­ra hyf­sat

Det är allt­så fullt möj­ligt att ta le­digt från lunch på fre­da­gen, nju­ta hel­gen i Bang­kok och va­ra till­ba­ka på kon­to­ret mån­dag mor­gon.

smi­digt. Där­ef­ter mås­te sta­dens störs­ta nack­del han­te­ras: bil­tra­fi­ken. Hopp­lös och tid­vis stil­lastå­en­de. Tag där­för flyg­tå­get in till ci­ty. An­vänd se­dan de luft­kon­di­tio­ne­ra­de trans­port­lös­ning­ar­na BTS Skytrain och tun­nel­ba­nan, MRT.

Ef­tersom natt­fly­gen lan­dar ti­digt på mor­go­nen hin­ner hel­gre­se­nä­ren till och med en li­ten tupp­lur på nå­gon av sol­säng­ar­na vid ho­tell­poo­len. Ef­ter en sval­kan­de sim­tur är det se­dan dags för än­nu ett djup­dyk, rakt ut i Bang­kok. Svens­kar­nas äls­ka­de, stö­ki­ga, rö­ri­ga men vän­li­ga och ro­li­ga fa­vo­rit­stad i Asien.

EF­TERSOM DET tro­ligt­vis är dags för fru­kost-lunch ef­ter in­check­ning på ho­tel­let, bör ma­gen få sty­ra: Runt al­la hu­vud­sta­tio­ner och shop­ping­pa­lats finns ga­tu­mark­na­der med ny­la­gad thai­mat. Grund­re­geln är: där myc­ket folk pas­se­rar är det gott om mat. Of­tast, som vid Na­na, räc­ker det med skug­gan från en bro el­ler luft­bu­ren spår­vagn för att ra­der av mat­stånd ska växa fram.

Att få ur en bang­kok­bo vil­ken mark­nad som är bäst är omöj­ligt: Det be­ror på vil­ken rätt du är su­gen på, blir sva­ret. Så även om många in­le­der var­je thai­land svis­tel­se med en fa­vo­rit som Pad Thai, fun­kar doft och syn of­tast bäst som väg­led­ning.

Om ma­gen sä­ger thai-fru­kost bju­der kvar­te­ren i Silom på ett enormt ut­bud ga­tu­mat. Or­gi­en bör­jar vid Sa­la Daeng, i hjär­tat av Silom, lik­som på Soi Con­vent. Fö­re nio på mor­go­nen an­ses Silom Soi 20 ha den frä­schas­te ma­ten och de bäs­ta ta­ke­a­way­stån­den.

Norr om Victo­ry Mo­nu­ment loc­kar Bo­at nood­le al­ley med mäng­der av nu­del­ser­ve-ring­ar ut­med den sma­la ka­na­len. Nang Lo­eng-mark­na­den nä­ra De­mocra­cy Mo­nu­ment har å sin si­da röt­ter från 1899 och bju­der på cur­ri­es och at­mo­sfär.

DEN SOM FORT­FA­RAN­DE är hung­rig och su­gen på en tur på Chao Ph­raya-flo­den söker sig till Wang Lang Mar­ket. Här loc­kar mäng­der av thairät­ter som kyck­ling i ba­nan­blad, små spett med jord­nöts­sås och man­go med ko­kos­dof­tan­de sticky rice. Wang Lang Mar­ket nås enklast med ex­press­bå­tar­na från Bts-sta­tio­nen Sap­han Tak­sin.

Sam Yan mar­ket lig­ger en re­jäl pro­me­nad från MBK:S le­gen­da­ris­ka shop­ping­cent­rum. Med ma­gen i fy­ra hörn pas­sar det där­ef­ter bra att fyn­da i den sa­li­ga bland­ning­en av ko­pi­or, eg­na mär­kes­väs­kor, klä­der och elekt­ro­nik.

MBK är de­fi­ni­tivt in­te li­ka snof­sigt som nä­ra­lig­gan­de Si­am Disco­ve­ry, Si­am Cent­re el­ler glit­ter-glam­mi­ga Si­am Pa­ra­gon. Men över 89 000 kvadrat­me­ter shop­ping­fynd och näs­tan li­ka många be­sö­ka­re kan in­te ha fel: MBK loc­kar fort­fa­ran­de bå­de lo­kal­bor och tu­ris­ter.

Fram­åt ef­ter­mid­da­gen är de fles­ta ny­an­län­da be­sö­ka­re hyf­sat knoc­ka­de. Kanske kan nå­gon tim­mes aro­ma­te­ra­pi el­ler an­nan mas­sage få i gång livs­an­dar­na igen.

Den som or­kar tar sig se­dan upp till det eg­na ho­tel­lets tak­bar för ett sista dopp och en bit mat. Nö­jes­lyst­na som ab­so­lut vill ut igen har en rad fan­tas­tis­ka och kän­da tak­ba­rer att be­sö­ka i Bang­kok. Den en­da som till vart pris bör und­vi­kas är den klaust­ro­fo­bis­ka tu­rist­fäl­lan Le­bua. Där­e­mot är Ver­tigo på Ba­ny­an Tree, SO So­fi­tel Bang­kok och Mil­le­ni­um Hil­ton någ­ra av många tak­ba­rer med svind­lan­de ut­sikt, mat och drin­kar.

EF­TER EN GOD NATTS SÖMN och ett mor­gon­dopp i ho­tell­poo­len loc­kar mer gröns­ka än vad som bjuds runt poo­len. Lump­hini­par­kens svan­for­ma­de bå­tar är vär­da en egen ut­flykt, lik­som cy­kel­tu­ren el­ler jog­ging­en i sam­ma park. Ben­ja­ki­ti och Qu­een Si­ri­kit Park bju­der ock­så på vat­ten och gröns­ka me­dan Ben­ja­si­ri är känd för si­na skulp­tu­rer. Den lil­la grö­na plät­ten San­tip­hap Park nä­ra Victo­ry Mo­nu­ment bju­der på jazz­mu­sik och lek­plats för bar­nen.

Se­dan är det dags för Bang­koks ab­so­lu­ta pa­rad­gren: tem­pel. Grand Pa­la­ce med sma­ragd­budd­han är för­stås ett mås­te. Rakt över ga­tan finns näs­ta Budd­ha-sta­ty; den lig­gan­de Budd­han i Wat Pho. Den som in­te fått nog av mas­sage kan be­sö­ka Wat Pho Thai Tra­di­tio­nal Me­di­cal School in­ne på tem­pel­om­rå­det och lå­ta sig knå­das av ele­ver­na.

Ef­tersom kvälls­fly­gen mot Nor­den går en bra bit ef­ter mid­natt finns tid kvar till en mid­dag vid Chao Ph­ray­a­flo­den. De fi­na­re kryss­nings­bå­tar­na hål­ler hög stan­dard på mat och un­der­håll­ning. An­nars är de an­ti­ka trä­pa­vil­jong­er­na på Pe­nin­su­la ho­tel ett rik­tigt trev­ligt mid­dags­al­ter­na­tiv med våg­skvalp och ut­sikt över prå­mar och flod­bå­tar.

Text och fo­to: LOTTIE KNUTSON

Fo­to: THINKSTOCK

Thai­lands hu­vud­stad Bang­kok med si­na drygt 8 mil­jo­ner in­vå­na­re har länge va­rit ett fa­vo­ri­tres­mål för svens­kar.

Pad thai.

Sa­tay med jord­nöts­sås.

Kyck­ling med cashewnöt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.