Ma­ke­do­ni­ens ga­let bil­li­ga hu­vud­stad.

Ma­ke­do­ni­ens hu­vud­stad är ett spän­nan­de res­mål som för­tjä­nar mer upp­märk­sam­het. Bå­de flyg dit, bo­en­de och mat är bil­ligt – rik­tigt tok­bil­ligt. Så vi tes­ta­de att få så myc­ket se­mes­ter som möj­ligt för peng­ar­na och åk­te till Eu­ro­pas mest pris­vär­da ny­kom­ling –

Resa - - INNEHÅLL - Text: AN­NA FLEMMERT Fo­to: THINKSTOCK

Upp­gif­ten: Att in­te spen­de­ra mer än tio hund­ring­ar på he­la re­san, in­klu­si­ve flyg och två nät­ters bo­en­de. Vi drar en tis­dag – vec­kans bil­li­gas­te dag att fly­ga. Bil­jet­ten kos­tar 212 kro­nor och pla­net lan­dar i Ma­ke­do­ni­ens hu­vud­stad Skopje la­gom till lunch.

Ma­ke­do­ni­en, tän­ker du nu. Det där lan­det som ing­en kan ut­ta­la i Eu­ro­vi­sion song con­test? For­mer Yu­go­sla­vi­an Re­pu­b­lic of Ma­ce­do­nia. Vad ska man där att gö­ra? Bra frå­ga, men så här är det: Här vän­tar här­lig­he­ter. Vi tar lo­kal­bus­sen in till stan och chec­kar in i det bil­li­gas­te B&B:T vi kan hit­ta. Trots att två­bädds­rum­met på Pan­sion Bi­an­ko ba­ra kos­tar 77 spänn per skal­le har det fått topp­be­tyg på nä­tet. Stort är det in­te. Två säng­ar och en gar­de­rob. Men kud­den dof­tar så gott att man vill slic­ka på den och det bäs­ta: Vi bor mitt i sme­ten.

EN HALVTIMME SE­NA­RE strut­tar vi över bro­ar­na och kas­tar en blick mot de moln­kläd­da bergen, där Bal­kans mest be­röm­da vi­ner görs. Föl­jer kol­grillsrö­ken från c eva pci­ci häl­lar­na och stan­nar vi­det t ga­tustånd som trol­lar fram kött, bröd och lök, di­rekt i han­den, för 25 riks­da­ler. Så saf­tigt att vi äter tills vi stork­nar och bör­jar om igen.

För 30 år se­dan var Ma­ke­do­ni­en ett ”no go”-stäl­le, som låg och jäs­te i skug­gan av char­ter­gran­nen Gre­kland. I dag är det Eu­ro­pas mest pris­vär­da ny­kom­ling som hål­ler på att ge­nom­gå en an­sikts­för­vand­ling i stil med Li­ver­pool och Bil­bao. Lan­dets pris­in­dex lig­ger på 40 jäm­fört mot Sve­ri­ges 100. Vad vi be­ta­lar 100 kro­nor för i Sve­ri­ge kos­tar allt­så ba­ra 40 i Ma­ke­do­ni­en. För 75 spänn äter du dig propp­mätt på en hel­fest­lig tre­rät­tersmid­dag och hop­par du in i en taxi be­ta­lar du fy­ra kro­nor per kilo­me­ter.

BASAREN ÄR OCK­SÅ så bil­lig att man blir för­ban­nad – men mer än så. Det är en in­sti­tu­tion, en upp­le­vel­se och en plats där allt kan hän­da. För­säl­jar­na sit­ter på huk och spe­lar schack bland skum­ma pry­lar, då­lig

Nå­got med det en­sam­ma och knäpp­tys­ta som gri­per oss än­da in i sjä­len

konst och tur­kis­ka mat­tor. Vi ska­kar av oss den svens­ka pin­sam­he­ten och pru­tar ner pri­set på en gam­mal fo­to­gen­lam­pa till tre yn­ka ti­or.

ÄR DU I SKOPJE vill du in­te mis­sa na­tio­nal­par­ken Mat­ka, så mor­go­nen där­på tar vi på bus­sen dit för tolv kro­nor och lå­ter oss hän­fö­ras av na­tu­ren. Silv­ri­ga 100-me­ters­klip­por stör­tar ner i ett vat­ten li­ka osan­no­likt grönt som i Thai­land. Vid kan­ten av ett fjord­lik­nan­de in­lopp lig­ger en solvarm ute­ser­ve­ring i säll­skap av ka­no­ter, där vi äter brunch för en 50-lapp.

Det är omöj­ligt att att in­te bli djupt för­äls­kad i ak­va­rel­len som veck­lar ut sig. Nå­got med att klätt­ra runt bland för­vrid­na berg. Nå­got med det en­sam­ma och knäpp­tys­ta som gri­per oss än­da in i sjä­len. En bått­ripp på flo­den kos­tar 60 kro­nor – det är det värt. Vi fort­sät­ter upp på den sex kilo­me­ter långa sti­gen som klam­rar sig fast på klipp­si­dan. Vand­ring­en går från högs­ta topp he­la vägen ner till en li­ten vik där vi tar ett ostört dopp.

LA­GOM TILL SOLNEDGÅNGEN lå­ter vi Skopjes lin­ba­na pum­pa upp oss till det grö­na ber­get Vod­no för en tju­ga. Hög­höjdskafé­et lig­ger 1 066 me­ter över ha­vet un­der en dju­pro­sa him­mel. Ögo­nen slu­kar ut­sik­ten, det går in­te att få nog. Där och då räk­nar vi ut att bus­sen till­ba­ka till flyg­plat­sen kom­mer gå loss på 27 kro­nor – och fli­nar av be­lå­ten­het när vi in­ser att vi har lagt to­talt 985 spänn på rub­bet.

I na­tio­nal­par­ken Mat­ka är vatt­net osan­no­likt grönt. För en tju­go­lapp kan man ta lin­ba­nan upp för ber­get Vod­no. Det är svårt att få nog av ut­sik­ten från Vod­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.