Upp­täck Las Pal­mas

Resa - - LAS PALMAS -

Åka hit och runt Char­ter med al­la sto­ra ar­ran­gö­rer från ett fler­tal or­ter i Sve­ri­ge. Pri­sex­em­pel: En vec­ka i Las Pal­mas i feb­ru­a­ri med Ving, från 3 700 kr/ per­son in­klu­si­ve flyg och ho­tell. På egen hand enklast di­rekt­flyg med Nor­wegi­an, kos­tar från cir­ka 1 600 kr tur och re­tur vid bok­ning i god tid. Hyr­bil är bra för ut­flyk­ter runt om på ön, i Las Pal­mas är det enkla­re att ta sig runt med taxi el­ler lo­kal­buss. Här kan du bo Old Choco­la­te Facto­ry Bou­ti­que-b&b in­hyst i, just det, en gam­mal fa­brik i den gam­la stads­de­len Ve­gu­e­ta. Char­migt bo­he­mis­ka rum, vis­sa ut­an föns­ter, in­red­da ef­ter oli­ka sti­li­de­al som Ver­sa­il­les, At­lan­tis och Va­ti­ka­nen. Drivs av ett finskt par. Dub­bel­rum in­klu­si­ve fru­kost från 870 kr/natt. Adress: Cal­le Her­nán Pé­rez de Gra­do 24. ✱ www.the­bou­ti­que­rooms.com AC Ho­tel Gran Ca­na­ria Fräscht men li­te oper­son­ligt mel­lan­klass­ho­tell in­hyst i en av sta­dens mest kän­da bygg­na­der – ett runt hög­hus – med per­fekt lä­ge nä­ra San­ta Ca­tali­na-par­ken och stran­den Las Can­te­ras. Be om ett rum högt upp i hu­set – den häf­ti­ga ut­sik­ten från bal­kong­er­na slår det mesta! Dub­bel­rum från cir­ka 1 500 kr per natt in­klu­si­ve fru­kost. Adress: Cal­le Edu­ar­do Be­not, 3–5. ✱ www.mar­ri­ot.com/ho­tels/tra­vel/lpagr-ac-ho­tel-gran-ca­na­ria Re­i­na Isa­bel Ett av öns älds­ta lyx­ho­tell, som bygg­des på 60-ta­let, i stran­dens nor­ra än­de. Har pre­cis ge­nom­gått en to­tal­re­no­ve­ring och åter­fått myc­ket av sin for­na glans. Per­fekt lä­ge och med en om­ta­lad re­stau­rang med tren­dig pe­ru­ansk fu­sionmat. Finns som char­ter­ho­tell för de fles­ta ar­ran­gö­rer, dub­bel­rum från 1 750 kr per natt in­klu­si­ve fru­kost och till­gång till ho­tel­lets spaav­del­ning. Adress: Cal­le Al­fre­do L. Jo­nes 40. ✱ www.bull­ho­tels.com/­ho­tel­re­i­na-isa­bel Här kan du äta El San­to Hyf­sat ny­öpp­nad re­stau­rang med ut­ta­lad ”kilo­met­ro ze­ro”-po­li­cy – det vill sä­ga att all mat som ser­ve­ras ska va­ra när­pro­du­ce­rad och i sä­song.smårät­ter att de­la från 85 kr. Adress: Cal­le Pé­rez Galdós 23. ✱ ✱ www.el­san­to­re­stau­ran­te.com Que le­che Li­ten och hy­pertren­dig re­stau­rang i Tri­a­na, där bords­bok­ning är ett mås­te för att kom­ma in. Men det är värt det, nytän­kan­de smårät­ter gjor­da på eko­lo­gis­ka rå­va­ror, från cir­ka 100 kr. Adress: Cal­le Tor­res 22. Tel: +34-607 917 803 www.fa­ce­book.com/re­stau­ran­te­que­le­che Mer­ca­do del Pu­er­to/old Port Mar­ket Gam­mal fisk­mark­nad som re­no­ve­rats och gjorts om till mat­mark­nad med små ta­passtånd och ba­rer med höga bord. Öp­pet för lunch, men det är fram­åt kväl­len som sa­lu­hal­len verk­li­gen vak­nar till liv. Stängt sön­da­gar, vis­sa stånd även mån­da­gar. Adress: Mel­lan Cal­le López Socas och Cal­le Al­ba­re­da, i San­ta Ca­tali­na.

Ta­pas in­ne i sa­lu­hal­len El Mer­ca­do del Pu­er­to i San­ta Ca­tali­na.

På den nor­ra de­len av Las Can­te­ras är det lug­na­re och per­fekt för strand­häng.

Fran­gi­pa­nib­lom­mor på Fin­ca la La­ja.

Salt­vat­tens­bas­säng­er­na ut­an­för Pu­er­to de las Ni­e­ves.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.