Te­ne­rif­fa

Resa - - STRANDGUIDE - Text: Jo­nas Hen­ning­s­son

✱ Playa de las Te­re­si­tas Sta­den San­ta Cruz har för­stås en all­de­les egen strand. Till Playa de las Te­re­si­tas guld­gu­la sand­strand kom­mer mest lo­kal­bor. Det lig­ger norr om San­ta Cruz. Buss 910 av­går från ci­ty en hand­full gång­er i tim­men. Sol­sto­lar och enkla­re ser­ve­ring finns längs stran­den. San Mar­co I skug­gan av ber­get lig­ger en av öns fi­nas­te strän­der. San Mar­co, med sam­ma namn som den lil­la fi­na byn, är en li­ten bukt med per­fekt bad. Sol­sto­lar och pa­ra­soll finns att hy­ra och re­stau­rang­er att äta på. Ta an­ting­en vägen via San­ti­a­go de Tei­de från tu­ristor­ter­na på syd­kus­ten el­ler kust­vä­gen från Pu­er­to de la Cruz i norr. Det är skyl­tat från sto­ra vägen. El Me­da­no Är du in­ne på vindsur­fing ska du kol­la in El Me­da­no. Bra vin­dar och många hu­ga­de sur­fa­re. Det finns någ­ra ba­rer längs stran­den men ock­så be­tyd­ligt fler stäl­len in­ne i San Isid­ro i när­he­ten. El Me­da­no lig­ger nä­ra flyg­plat­sen Re­i­na Sofía, in­te långt från tu­ristor­ter­na Los Cristi­a­nos med sin Playa de las Améri­cas. Vill du hy­ra brä­da går det för­stås. www.sur­fcen­ter.el-me­da­no.com Playa Jar­din Pu­er­to de la Cruz Playa Jar­din be­står av fle­ra mjukt for­ma­de strand­vi­kar. Svart vul­kan­sand är det som gäl­ler här och ha­vet är stund­tals gans­ka högt. Här är trev­ligt att hänga och all­tid myc­ket folk som tit­tar på folk. Sol­sto­lar och små pal­mer ned­stuck­na i den svar­ta jor­den och fullt av ser­ve­ring­ar, ba­rer och re­stau­rang­er finns. Socor­ro En av öns vil­da­re och häf­ti­gas­te strän­der. Vil­ket även sur­far­na har upp­täckt. Socor­ro lig­ger vac­kert ne­dan­för höga berg. Hit tar man in­te med de små bar­nen, vå­gor­na är li­te för sto­ra, ha­vet li­te för upp­ro­riskt. Ser­ve­ring finns. Från Pu­er­to de la Cruz tar man vägen syd­väst mot Icod, sen föl­jer man skyl­tar sista bi­ten. Strän­der­na är häm­ta­de från Af­ton­bla­dets re­segui­de till Te­ne­rif­fa. Lad­da ner he­la re­segui­den på: ✱

www.af­ton­bla­det.se/re­sa/ resmal/eu­ro­pa/­spa­ni­en/ ar­tic­le19536772.ab Fo­to: THIN KSTO CK 29

Skug­gan­de pal­mer och mjuk sand ut­an­för Te­ne­rif­fas hu­vud­stad San­ta Cruz. Fo­to: SA­RA RINGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.