Gran Ca­na­ria

Resa - - STRANDGUIDE - Text: Ma­ria Pauls­son och Lin­da Lars­son

San Au­gustín Den här de­len av Gran ­Ca­na­ri­as bad­vän­li­ga kust är en rik­tig ­klas­si­ker hos många ­se­mester­fi­ra­re. Här hit­tar du två sand­strän­der: Playa de San Agustín och Playa de las Bur­ras. San­den är av fin­kor­nig la­va. Playa del Ing­les För så­väl sol­dyr­ka­re som strand­spor­ta­re. Vå­gor­na kan bli rätt höga men det finns även ­vi­kar in där vatt­net all­tid är lugnt. Playa de Mas­palo­mas Öns längs­ta strand­s­and. Här finns Mas­palo­masök­nen samt en be­römd fyr. Playa de Me­lo­ne­ras För en li­te lyx­i­ga­re, li­te mo­der­na­re och li­te lug­na­re strand­käns­la. Las Can­te­ras På den fy­ra kilo­me­ter långa stran­den i Las Pal­mas hör du mest spans­ka, fast­län­ning­ar och ka­na­ri­er­na själ­va. Här finns om­kläd­nings­rum och to­a­let­ter, sol­säng­ar med pa­ra­soll att hy­ra och ett fint rev att snork­la och dy­ka vid cir­ka 10 me­ter ut från stran­den. Pu­er­to Ri­co Pu­er­to Ri­cos strand är in­te så stor, men den är lång­grund och lig­ger skyd­dad i en vik. Per­fekt för barn­fa­mil­jer med and­ra ord. Pi­ren ut­an­för hål­ler havs­ström­mar­na bor­ta och ber­gen run­tom­kring ger lä och störst sol­chans på he­la ön. Ama­do­res En lugn, in­te jät­te­lång men la­gom stor, sand­strand. Pa­ra­sol­ler­na är många, tu­ristre­stau­rang­er li­kaså. Per­fekt strand om du ba­ra vill ta det lugnt i so­len. Las Sali­nas Är du in­te den som vill ha sand mel­lan tår­na el­ler ba­ra vill upp­le­va nå­got nytt, åk till Las Sali­nas i Agae­te. Här finns na­tur­poo­ler med kri­stall­klart vat­ten, ut­rus­ta­de med ste­gar och med en oslag­bar ut­sikt. Ta med eget pa­ra­soll om du vill ha skug­ga, här finns det in­te en en­da palm att sky­la sig un­der. Pu­er­to Mo­gán En li­ten strand, en hamn, fi­na ho­tell och bra re­stau­rang­er. Ef­ter att so­len har gått ner är det my­sigt att gå och spa­na in bå­tar­na i ham­nen. Ar­gu­i­ne­gu­in In­te li­ka tu­ris­tigt. Egent­li­gen en ­gam­mal fis­ke­by men stran­den är fin för ett dopp i ha­vet. För den som vill ha mer ­” by­liv” än strand­liv. Strax väs­ter om byn finns stran­den An­fi del mar som kal­las för Gran ­Ca­na­ri­as eget Kari­bi­en. Det kan be­ro på att den väl­digt fi­na vi­ta san­den på stran­den ”im­por­te­rats” från Ba­ha­mas. Strän­der­na är häm­ta­de från Af­ton­bla­dets re­segui­de till Gran Ca­na­ria. Lad­da ner he­la re­segui­den på: ✱

www.af­ton­bla­det.se/re­sa/ resmal/eu­ro­pa/­spa­ni­en/ ­ ar­tic­le21457025.ab

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.