La Go­me­ras höjd­punk­ter

Resa - - LA GOMERA -

❥ La Go­me­ras mäk­ti­gas­te dal har enor­ma, näs­tan lod­rä­ta väg­gar och myn­nar ut i en li­ten tro­pisk en­klav med hus i kla­ra fär­ger om­giv­na av da­del­pal­mer och man­go­träd. Ne­re i byn finns ho­tell, re­stau­rang­er och ba­rer och fle­ra strän­der med mjuk sand, svart som lak­ritspul­ver. ❥ Val­le Gran Rey San Se­bastián La Go­me­ras lil­la ”hu­vud­stad” dit fär­jor­na från Te­ne­rif­fa an­län­der har my­si­ga grän­der, skö­na torg och fle­ra in­tres­san­ta hi­sto­ris­ka bygg­na­der. Här finns ock­så Go­me­ras störs­ta och bäs­ta ut­bud av re­stau­rang­er. ❥ By med fan­tas­tiskt lä­ge på en li­ten plätt mel­lan ha­vet och brådstu­pan­de berg­väg­gar. Mis­sa in­te den lil­la vi­ta by­kyr­kan med si­na bul­li­ga tak­ku­po­ler och ut­sikts­punk­ten Mi­ra­dor de Abran­te som skju­ter ut från klipp­kan­ten ovan­för byn. Agu­lo har fle­ra små ho­tell och re­stau­rang­er. ❥ Agu­lo La For­ta­le­za La Go­me­ra har någ­ra väl­di­ga klipp­for­ma­tio­ner som skju­ter upp som klac­kar i land­ska­pet. Den mest im­po­ne­ran­de kal­las La For­ta­le­za, ”For­tet”. Klip­pan an­vän­des av ur­sprungs­be­folk­ning­en gu­an­cher­na som na­tur­lig för­svars­borg men ock­så som hed­nisk ri­tu­al­plats långt in på 1800-ta­let. ❥ La Go­me­ra pas­sar ut­märkt för se del­fi­ner och sä­songs­vis även va­lar. Den bäs­ta ut­gångs­punk­ten är Val­le Gran Rey där fle­ra re­kom­men­de­ra­de fir­mor hål­ler till, som Ex­cur­sio­nes Ama­zo­nia, Ex­cur­sio­nes Ti­na och Oce­a­no Go­me­ra. q Val och del­fin­skåd­ning

www.la­go­me­ra-wha­le­watching.com www.ex­cur­sio­nes-ti­na.com www.oce­a­no-go­me­ra.com q q ❥ Det när­mas­te Spa­ni­en kom­mer rik­tig regn­skog. Den­na uni­ka världs­arvs­lis­ta­de na­tio­nal­park be­står av tätt­väx­an­de la­ger­träd och ljung­träd kläd­da med skägglav och and­ra mos­sor. Mol­nen dri­ver stän­digt ge­nom sko­gar­na och pens­lar all gröns­ka med livsvik­tig fukt. Få­gel­li­vet är rikt och om­rå­det är myc­ket om­tyckt att vand­ra i. ❥ Na­tio­nal­par­ken Ga­ra­jo­nay Val­le­her­mo­sa Som nam­net an­ty­der en av de vack­ras­te da­lar­na på Go­me­ra. Den trev­li­ga och ge­nu­i­na byn med sam­ma namn lig­ger un­ge­fär halv­vägs ner till ha­vet och är en bra val för att äta lunch om man in­te hell­re vill över­nat­ta här och ut­fors­ka trak­ten med cy­kel el­ler vand­rings­käng­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.