Vad finns det för spän­nan­de res­mål ös­terut?

Resa - - VÄLKOMMEN! -

FRÅ­GA: Jag åker gär­na till Ka­na­ri­eö­ar­na men nu vill jag upp­täc­ka nå­got nytt, gär­na ös­terut. Någ­ra för­slag? Karin, max sju tim­mar om­bord

SVAR: Om vi bör­jar li­te läng­re bort, men un­der sju tim­mars flyg­re­sa, så är kanske Ge­or­gi­en värt att tit­ta när­ma­re på. Hu­vud­sta­den Tib­li­si är en bland­ning av be­ton­grys­ka kon­struk­tio­ner och gam­la trä­hus. Här finns en le­van­de, lo­kal kul­tur och vac­ker lands­bygd. Svens­kar som re­gel­bun­det be­sö­ker sta­den bor gär­na på Rooms.

Do­ha lig­ger 5,5 tim­mar bort i Qa­tar och är ett sol­sä­kert se­mes­ter­mål med bre­da strän­der, tju­si­ga ho­tell och någ­ra av värl­dens bäs­ta koc­kar, bland an­nat på re­stau­rang­en Spice Mar­ket.

Istan­bul är en ex­o­tisk hu­vud­stad på smi­digt av­stånd – Tur­kish Air­li­nes fly­ger tre gång­er om da­gen från Stock­holm, två från Gö­te­borg re­spek­ti­ve Kö­pen­hamn – med milt kli­mat året runt. Här går det att fyn­da klä­der, mat­tor och kryd­dor. Sam­ti­digt finns en rad pris­vär­da bou­ti­que­ho­tell.

Tel Aviv har fått fle­ra nya di­rekt­lin­jer från Sve­ri­ge och bru­kar med sin strand kal­las Me­del­ha­vets Co­paca­ba­na. Unga mat­kre­a­tö­rer har ska­pat ett helt eget fu­sions­kök just här.

Ha­gia So­fia i Istan­bul ­bygg­des re­dan på 530-ta­let. Ef­ter ­Kon­stan­ti­no­pels fall 1453 om­vand­la­des kyr­kan till mos­ké. Un­der an­ti­ken stod på sam­ma plats ett Apol­lon­tem­pel. Är du råd­vill in­för en ­stun­dan­de re­sa? Mej­la en frå­ga till vår ­re­se­ex­pert Lottie...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.