En hand­bok i över­lev­nad

Resa - - VÄLKOMMEN! - (MW)

Pla­ne­rar du en se­mes­ter el­ler en lång ut­flykt i skog och mark? Bå­de höst, vin­ter, vår och som­mar kan ”En över­lev­nads­hand­bok i nord­li­ga sko­gar” av över­lev­nads­ex­per­ter­na Lars Fält och Ray Me­ars kom­ma väl till pass. Här får du tips om hur du byg­ger hyd­dor, fix­ar en ny pad­del och hur du ska age­ra om en olycka skul­le hän­da – gi­vet­vis med hjälp av vad sko­gen har att er­bju­da. För­fat­tar­na har in­spi­re­rats från det nor­ra halv­klo­tets ur­sprungs­be­folk­ning­ar och de­ras kun­skap om hur du kla­rar dig i vild­mar­ken. 214 kr, www.ad­li­bris.com/se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.