San Di­e­go, Ka­li­for­ni­en

Resa - - 3X USA -

Har du väl satt ner din fot i San Di­e­go vill du ald­rig lyf­ta den där­i­från, jag lo­var. Här finns den ma­gis­ka laid back-käns­lan, pe­da­go­gis­ka surf­ve­te­ra­ner och ka­li­for­nisk ho­lis­tisk hälso­mat som gol­var. Lägg till den där ljuv­li­ga vär­men med havs­bri­sen och vy­kortsvac­ker sol­ned­gång från tak­ba­rer­na på Oce­an Be­ach.

Längst ner på USA:S väst­kust och all­de­les norr om mex­i­kans­ka gräns­sta­den Tiju­a­na hit­tar du den av­slapp­na­de surfsta­den med stort S.

För­u­tom mils­långa strän­der är San Di­e­go för många sy­no­nymt med den år­li­ga Co­mic-con-mäs­san som sam­lar se­ri­e­tid­nings-, sci fi och da­ta­spels­fan­tas­ter från he­la värl­den. 2018 är det 48 gång­en Stål­flic­kan, Su­per Ma­rio, Kap­ten Kirk med fle­ra in­tar sta­den. Och var an­nars pas­sar det att ska­pa ett nytt po­pu­lär­kul­tur­mu­se­um om in­te här? Por­tar­na för mu­se­et i Bal­boa Park öpp­nar un­der 2018.

I det hälso­med­vet­na San Di­e­go är även mil­jö­med­ve­ten­he­ten stor. Här ska män­ni­skor, djur och na­tur må bra och med sitt so­li­ga kli­mat är här per­fekt för so­le­ner­gi. På ba­ra ett år har pro­duk­tio­nen av sol­cell­sel ökat med 54 pro­cent och sta­den lig­ger på åt­ton­de plats i USA som an­vän­da­re av grön el. Och yt­ter­li­ga­re ett steg har ta­gits för mil­jöns bäs­ta och för att hål­la strän­der­na fria från skräp. Un­der året för­bjöds plast­på­sar i mat­af­fä­rer och apo­tek till för­mån för pap­per­spå­sar som du nu­me­ra ock­så får be­ta­la 10 cent för.

Till San Di­e­go åker du året runt, här är näs­tan sam­ma vä­der jämt. Un­der höst, vin­ter och vår är det ljum­ma 20–23 gra­der och på som­ma­ren går det upp till 27 gra­der.

Så tar du dig hit: Flyg Sas med Uni­ted Air­li­nes och Ame­ri­can Air­li­nes, Bri­tish Air­ways och Fin­nair fly­ger al­la med ett byte i an­ting­en Lon­don, New York el­ler Chi­ca­go till San Di­e­go för cir­ka 6 800 kr. Ving an­ord­nar pa­ket­re­sor med flyg och ho­tell. Pri­sex­em­pel: En vecka i feb­ru­a­ri på me­del­klass­ho­tell, 8 519 kr Så tar du dig runt: Bil el­ler taxi För oss som mest tog små­sträc­kor från ho­tel­let lö­na­de det sig med god mar­gi­nal att åka Uber, vil­ket ock­så all­tid bju­der på per­son­li­ga tips om stan, som var man bäst gör si­na dre­ad­locks (La Jol­la) el­ler ser so­len gå ner (Sun­set Cliffs). Att hy­ra bil är bil­ligt i jäm­fö­rel­se med i Sve­ri­ge. Pri­sex­em­pel: En vecka i ja­nu­a­ri kos­tar 1 506 kr. Här kan du äta: Den ka­li­for­nis­ka ma­ten är som en ra­ket in i smak­him­len – all­de­les sär­skilt för ve­ga­ner och med­vet­na he­alth-foodi­es. Vi fes­tar loss på svamp­piz­za, asi­a­tis­ka bowls, bru­schet­tas, bur­ri­tos och texmex­rät­ter ba­se­rat på mo­der­na rå­va­ror som man­del­mjölks­ri­cot­ta, so­ja­mo­za­rel­la och fri­te­rad to­fu. True Food Kit­chen True Food Kit­chen är en re­stau­rang­ked­ja som ser­ve­rar en mo­dern me­ny i hyf­sad pris­klass med eko­lo­gis­ka rå­va­ror, med eko-kött, ve­ge­ta­ris­ka och ­ve­gans­ka rät­ter.

Ät ljuv­li­ga plock­rät­ter och de­la på någ­ra oli­ka piz­zor som är de go­das­te i he­la Ka­li­for­ni­en, sen chil­lar ni med ut­märk­ta drin­kar, med el­ler ut­an al­ko­hol, vid den öpp­na eldsta­den på ute­ser­ve­ring­en. ✱ www.tru­e­food­kit­chen.com Så bor du: Vi sat­sa­de på bra ho­tell­stan­dard där vi fick myc­ket om­sorg och ho­tell­flärd för peng­ar­na. Ko­na Kai Spa & Re­sort, längst ut på Shel­ter Island är från bör­jan en klas­sisk yatch­club, nu­me­ra mo­dernt med hög mys­fak­tor och skön poolav­del­ning med su­per­ba an­sikts-, och mas­sa­ge­be­hand­ling­ar. Rart hjälp­sam per­so­nal som sprang be­nen av sig för att hit­ta ägg­fri ba­nanka­ka till vår fru­kost. ✱ www.re­sort­kona­kai.com Bar­häng: Tak­ba­ren på Oce­an Be­ach Brewe­ry har en oan­sen­lig skylt ut­an­för men två trap­por upp finns San Di­e­gos skö­nas­te tak­bar. Du häng­er vid bar­bord vän­da mot pi­ren och den mag­ni­fi­ka sol­ned­gång­en med öl el­ler jui­cer och snack­sar på hum­mus, gu­aca­mo­le med pi­ta­bröd – och tän­ker att San Di­e­go­li­vet är nog det bäs­ta av dem al­la. ✱ www.obb­rewing­co.com

Att gö­ra: Sur­fa, vad an­nars? Vår sur­f­in­struk­tör tog sin upp­gift på störs­ta all­var och med värl­dens bäs­ta hu­mör. Vi fick grund­li­ga lek­tio­ner i oce­a­no­lo­gi, ba­lan­söv­ning­ar och fo­kus­trä­ning på land in­nan vi haf­fa­de brä­dan och tog oss ner till Dog Be­ach för att prö­va lyc­kan i vå­gor­na.

Här är al­la hjälp­sam­ma och du kän­ner dig väl­kom­men och in­klu­de­rad i sur­far­nas eget uni­ver­sum. Med hjälp av in­struk­tö­ren kom­mer de fles­ta upp stå­en­de på brä­dan, oav­sett hur ovan sur­fa­re du är.

När du själv ska ta vå­gor­na där­u­te är det be­tyd­ligt svå­ra­re. Det tar tid in­nan det där på land så in­trä­na­de upp­hop­pet sit­ter som det ska, i ex­akt rätt se­kund. Men det spe­lar ing­en roll hur hårt du slås runt av vå­gor­na – det är så fruk­tans­värt kul att du in­te kan släp­pa tan­ken på att ba­ra för­sö­ka ta EN våg till in­nan du går upp. ✱ www.oce­an­be­ach­surf­school.com

Surfs up! Stol­ta ny­bör­ja­re ef­ter förs­ta sur­f­da­gen.

True Food Kit­chen har Ka­li­for­ni­ens go­das­te piz­za, bru­schet­ta och nachos­pla­tes – allt hel­ve­ganskt. Pool­om­rå­det på Ko­na Kai Re­sort ger väl­för­tjänt vi­la ef­ter da­gens surf­pass. I my­si­ga Ko­na Kai Re­sorts lounge tänds bra­san på kväl­len.

Tak­ba­ren på Oce­an Be­ach Brewe­ry är som en egen fest i sig.

Oce­an Be­ach Surf School slar­var in­te med för­kun­ska­per­na, vi får bör­ja torr­sur­fa på land de förs­ta lek­tio­ner­na. In­struk­tö­ren vi­sar och vi här­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.