Key West, Flo­ri­da

Resa - - 3X USA -

Med en tripp till Mi­a­mi får du South ­Be­ach och art de­co-ho­tell vil­ket själv­fal­let ger en kung­lig se­mes­ter, men det är gans­ka dyrt. Få mer för peng­ar­na och flyg i stäl­let di­rekt till Fort Lau­der­da­le, hyr bil och kör ner till Key Wests my­si­ga små kro­gar, häl­sa på hos He­ming­way och få din mest ro­man­tis­ka bil­re­sa, nå­gon­sin.

All­ra längst sö­derut på de så kal­la­de Flo­ri­da Keys-öar­na och en­dast 145 kilo­me­ter norr om Ha­van­na lig­ger hamn­sta­den Key West.

Här hit­tar du strän­der för al­la öns­ke­mål va­re sig du vill snork­la, ba­da med fa­mil­jen, vindsur­fa el­ler par­ta­ja. Från de trädäc­ka­de pi­rer­na kan du fis­ka och vill du ha mer av den va­ran kan du chart­ra sport­fis­ke­båt som ger sig ut på ha­vet el­ler på de man­grovekläd­da na­tur­li­ga ka­na­ler längs kust­lin­jen. Glöm dock in­te fis­ke­kort!

I al­la ti­der har stan loc­kat till sig pi­ra­ter, sjö­män och fis­ka­re och un­der det se­nas­te år­hund­ra­det även konst­nä­rer och för­fat­ta­re. Den mest namn­kun­ni­ga är själv­klart Er­nest He­ming­way som bod­de här mel­lan 1931 och 1940. Han åter­vän­de hit många gång­er un­der sitt liv och hans när­va­ro har satt tyd­li­ga av­tryck på stan. Ett be­sök i hans hem, He­ming­way house är ett mås­te.

Så gör som Er­nest, häng i ham­nen, ut och djup­havs­fis­ka, skå­la i rom el­ler slap­pa i stäl­let på stran­den och fan­ti­se­ra om skepps­brott och pi­ra­ter från svun­na ti­der.

Så tar du dig hit: Flyg Nor­wegi­an fly­ger di­rekt till Fort Lau­der­da­le från Köpenhamn för 5 041 kr el­ler från Stock­holm då via Köpenhamn för 6 084 kr. Hyr­bil Hyr­bil från flyplat­sen i en vecka kos­tar cir­ka 1 700 kr. ✱ www.dol­lar.com Här kan du äta: Ba­ga­tel­le Char­mi­gas­te re­stau­rang­en i Key West är ut­an tve­kan Ba­ga­tel­le, be­lä­gen i en av de ty­pis­ka trä­vil­lor­na. Här sit­ter du all­ra helst på ter­rass­bal­kong­en ut mot ga­tan, spa­nar ner på folk och äter oli­ka hum­mer­rät­ter, se­a­food lin­gu­i­ne, fin ton­fisk el­ler svärd­fisk. Adress: 115 Du­val Stre­et Te­le­fon: +1 305-296-6609 ✱ www.ba­ga­tel­lekw.com Pa­jer­nas paj – Key Li­me Pie Du mås­te såklart äta den världs­be­röm­da Key Li­me Pie som har sitt ur­sprung i Flo­ri­das Keys. I orig­nalre­cep- tet ba­kas pa­jen på de spe­ci­el­la blek­gu­la key­li­me­fruk­ter­na och kon­den­se­rad mjölk (fö­re kyl­skåps­re­vo­lu­tio­nen var det svårt att få tag i färsk mjölk).

Pa­jen finns li­te över­allt, vill du kan du ta dig till Key Li­me Pie Co och kö­pa med. Men trev­li­gast är egent­li­gen att in­ta den vid dis­ken med en di­ner-kopp kaf­fe på sport­bar och kol­la ame­ri­kansk for­boll sam­ti­digt – ett sant nö­je även för den som in­te kan nam­net på en en­das­te quar­ter­back-stjär­na. ✱ www.key­li­me­pie­co.co Så bor du: Keys-ro­man­tik Det finns mas­sor av små bed & bre­ak­fast-stäl­len i stan och sto­ra lyx­i­ga­re ho­tell­kom­plex li­te ut­an­för. My­si­gast är att ta in på nå­got av de mind­re ho­tel­len i de klas­sis­ka och char­mi­ga Key West-vil­lor­na. Pro­va till ex­em­pel Light­house Court Ho­tel Inn som har my­sig pool på en li­te la­gom hem­lig bak­gård. Adress: 902 White­he­ad St, Key West, FL 33040. Te­le­fon: (305) 294-9588 ✱ www.histo­ric­key­wes­tinns. com/the-inns/light­house-court

Att gö­ra: Häl­sa på hem­ma hos He­ming­way Key West är klas­sisk He­ming­way-mark och att gö­ra ett be­sök i hans helt orör­da be­va­ra­de hem är ma­giskt. Här kan du ock­så häl­sa på al­la de 52 kat­ter­na som finns kvar, släk­ting­ar i rakt ned­sti­gan­de katt­led från Er­nest ori­gi­nal­kat­ter, al­la döp­ta ef­ter film­stjär­nor.

Går du den gui­da­de tu­ren får du ock­så en bra in­blick i det mest spän­nan­de pri­va­ta – He­ming­ways al­la kvin­no­af­fä­rer. Det är oer­hört un­der­hål­lan­de att lyss­na på de in­veck­la­de kär­leks­hi­sto­ri­er­na, ex­em­pel­vis om sjuk­sys­tern som i verk­lig­he­ten var en stor pas­sio­ne­rad för­äls­kel­se. När hon nob­ba­de Er­nest ”tog han li­vet av hen­ne” i ”Far­väl till vap­nen”. Mis­sa in­te bok­af­fä­ren med sitt fi­na ut­bud och dess­utom ro­li­ga vy­kort, små katt­pre­sent­gre­jer och an­nat heming­wayskt.

In­trä­det på 14 dol­lar är bil­ligt, all­ra sär­skilt om du går med på gui­dad tur. Adress: Er­nest He­ming­way Ho­me & Mu­se­um, 907 White­he­ad Stre­et. ✱ www.heming­way­ho­me.com

Foto: Thinkstock

Strän­der­na är långa och vi­ta, vis­sa fle­ra kilo­me­ter långa.

Ba­ge­tel­le är char­mi­gas­te re­stau­rang­en i stan.

Ton­fis­ken på Ba­ga­tel­le är über­god.

Mis­sa in­te den ljuv­li­ga ef­ter­rät­ten Key Li­me Pie!

Mu­se­et He­ming­way House har hål­lit för­fat­ta­rens hus be­va­rat just som det var då han bod­de där.

Går du en gui­dad tur He­ming­way House får du ve­ta många spän­nan­de de­tal­jer om för­fat­ta­rens liv.

I Key West är man stolt över sin star­ka gaykul­tur. Vär­din­nor­na väl­kom­nar al­la till Key West gay­town.

Gadd­ning på coo­la Pa­ra­di­se Tat­too, kans­ke ”Tro, hopp och kär­lek” el­ler en spjut­fisk el­ler nå­got an­nat ma­ri­timt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.