Vi vi­sar vägen till rätt re­sa!

Resa - - NEWS - Aman­da Lund­berg St­or­ga­tan 7 Örnsköldsvik Aman­da Lund­berg

Är du klar med juls­hop­ping­en, el­ler har du någ­ra kne­pi­ga per­so­ner kvar på lis­tan? I så fall kan jag tip­sa om att ett re­se­pre­sent­kort all­tid är en upp­skat­tad pre­sent un­der gra­nen. Pry­lar kom­mer och går, men min­net av en oför­glöm­lig se­mes­ter be­står, och med ett pre­sent­kort från Tic­ket kan man själv väl­ja bland char­ter­re­sor, flyg­re­sor, kryss­ning­ar, sa­fa­riä­ven­tyr och myc­ket an­nat från över 400 oli­ka re­se­bo­lag. Men ju­len är in­te ba­ra ett till­fäl­le för pre­sen­ter, god mat och julpynt. Det är ock­så ett till­fäl­le att sät­ta sig med fa­mil­jen och tit­ta fram­åt på året som kom­mer, så många pla­ne­rar si­na se­mester­re­sor un­der jul­hel­gen. Påsken är ett po­pu­lärt till­fäl­le att re­sa till so­len, men kom ihåg att även gö­ra det bäs­ta av öv­ri­ga rö­da da­gar un­der vå­ren som Förs­ta maj, Kristi him­mels­färd och Na­tio­nal­da­gen. Har du möj­lig­het att in­te hål­la dig till stor­hel­ger­na så kan du där­e­mot gö­ra rik­ti­ga fynd. Den som bo­kar som­mar­re­san re­dan i ja­nu­a­ri har dess­utom förs­ta tjing på re­sor­na, in­nan de mest po­pu­lä­ra och pris­vär­da flyg­bil­jet­ter­na och ho­tel­len bli­vit upp­bo­ka­de. Och om du in­te or­kar vän­ta till 2018 på näs­ta ut­lands­re­sa så hit­tar du såklart även al­la sista mi­nu­ten-re­sor till so­len hos Tic­ket. Väl­kom­men in till Tic­ket för att hit­ta den per­fek­ta re­san för just dig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.