Fem spän­nan­de pär­lor.

Öri­ket Filip­pi­ner­na har un­der de se­nas­te åren bli­vit ett allt mer po­pu­lärart res­mål för tu­ris­ter. Här kom­mer fem pär­lor som du bör gö­ra plats för i din re­se­pla­ne­ring.

Resa - - INNEHÅLL - Text: AN­DERS HEDBERG Foto: AN­DERS HEDBERG, THINKSTOCK

Vack­ra­re än skär­går­den ut­an­för El Ni­do blir knap­past värl­den. Här krys­sar du mel­lan kalk­sten­sö­ar som skju­ter upp ur ett gnist­ran­de blått hav, en del har små fi­na sand­strän­der du kan ba­da på, and­ra hem­li­ga la­gu­ner du kan padd­la i – och de fles­ta är täck­ta av fro­dig regn­skog men så höga att klip­por­na når hög­re än träd­lin­jen och bil­dar dra­ma­tiskt spet­si­ga ka­la top­par mot den blå him­len. Na­tu­ren är en an­led­ning till att be­sö­ka Filip­pi­ner­na. Strän­der­na är en an­nan – White be­ach på Bo­racay hål­ler världs­klass men det finns gott om al­ter­na­tiv runt om i lan­det. Öar­na Ban­tay­an ut­an­för Ce­bu och Siquijor ut­an­för Ne­gros är två av mi­na fa­vo­ri­ter. Av­run­da med ett par da­gar i hu­vud­sta­den Ma­nil­la. Den är vis­ser­li­gen allt an­nat än char­mig men här hit­tar du enor­ma shop­ping­gal­le­ri­or, bra kro­gar och ett sprud­lan­de natt­liv. De be­hag­ligt lå­ga pri­ser­na på det mesta är yt­ter­li­ga­re en för­del. Den långa flyg­re­san – minst 15 tim­mars res­tid – är å and­ra si­dan en klar nack­del jäm­fört med ex­em­pel­vis Thai­land. Men ab­so­lut värt det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.