En kurs fylld med mat, doft och smak.

Resa - - INNEHÅLL - Text och foto: Eli­sa­bet Ax­ås

Vär­me, hav, sol – och smak! Af­ton­bla­det Re­sas re­por­ter Eli­sa­bet Ax­ås bo­ka­de in sig på en mat­lag­nings­kurs hem­ma hos gam­bis­ka Ida Cham och fick en max­ad se­mesterupp­le­vel­se.

Jag blädd­rar bland gal­gar­na på Ida Chams kläd­häng­a­re. Så vack­ra möns­ter och fär­ger! Jag ska hit­ta nå­got att ha på mig när vi ska hand­la på Tan­ji fisk­mark­nad. Till slut väl­jer jag en vit da­git (blus) och ma­lan (sa­rong) med rö­da och gu­la blom­mor. Ida hjäl­per mig med att kny­ta en mous­sour på hu­vu­det.

Ute på Idas gård vän­tar mi­na res­kam­ra­ter, al­la upp­kläd­da för en mark­nads­dag. Vi ska kö­pa fisk och grön­sa­ker som Ida se­dan ska hjäl­pa oss att tilla­ga här på går­den.

När jag kli­ver ur mi­ni­bus­sen i Tan­ji är jag in­te helt sä­ker på att det­ta är en bra idé. Mark­na­den är lo­kal ut­an en en­da tu­rist. Bra så, men vad ska folk tyc­ka om tio ut­kläd­da vi­ting­ar? Kom­mer vi att bli ut­skrat­ta­de el­ler vär­re?

MEN ING­EN HÖ­JER på ögon­bry­nen när vi pro­me­ne­rar runt. Vi syns in­te. De gam­bis­ka klä­der­na är som ka­mou­flage. Kans­ke be­ror det på att Ida är här med si­na gäs­ter fle­ra gång­er i vec­kan men jag blir till och med till­ta­lad på man­din­ka!

Ida ger mig en korg som snart fylls med sour­sop och and­ra lo­ka­la fruk­ter och grön­sa­ker. Men det vik­ti­ga är fis­ken. Ida kö­per ett par fi­na bar­racu­dor me­dan vi and­ra be­trak­tar de av­långa färg­gla­da trä­bå­tar­na som gup­par i vå­gor­na.

De kal­las pi­ro­ger och har just kom­mit in med da­gens fångst. Bå­de kvin­nor och män va­dar ut och häm­tar fisk i sto­ra plast­bal­jor. Han­deln är liv­lig och ljud­ni­vån hög. För­hopp­nings­ful­la må­sar cirk­lar i luf­ten. Stran­den är le­rig och här och där lig­ger fisk­hu­vu­den och an­nat rens. Det här är ing­et för den som är rädd för att smut­sa ner föt­ter­na.

Fisk och grön­sa­ker säljs di­rekt ur plast­bal­jor­na el­ler från små stånd. Li­te

Han­deln är liv­lig och ljud­ni­vån hög

läng­re upp kan man kö­pa be­gag­na­de klä­der och hus­ge­råd. Jag slår till på en kas­se som kan fun­ge­ra på stran­den. Ett fynd för ba­ra någ­ra kro­nor.

Hem­ma igen hos Ida tilla­gar vi vår lunch till­sam­mans. Det ska bli do­mo­da, en fisk­gry­ta med jord­nöt­ter och grön­sa­ker. Min upp­gift blir att snop­pa ok­ra och de­la au­ber­gi­ne. Någ­ra stö­ter chi­li i en stor mor­tel, men Ida kär­nar ur dem själv först:

– An­nars glöm­mer ni bort er och tor­kar ögo­nen och jag vill att vi ska ha ro­ligt i dag!

Ida Cham har ar­ran­ge­rat mat­lag­nings­kur­ser i sitt eget hem i tio år, un­der nam­net Ya­bouy Coo­king School. Hon ha­de en lång kar­riär i tu­rist­bran­schen in­nan hon be­stäm­de sig för att star­ta eget hem­ma på går­den. Hon ord­nar in­te ba­ra mat­lag­nings­kur­ser ut­an har ock­så någ­ra rum att hy­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.