7 x prak­tis­ka fak­ta

Resa - - DUBAI -

1. Nej, du be­hö­ver ing­en bur­ki­ni

Du­bai är ett ara­biskt land men in­te så kon­ser­va­tivt som du kans­ke tror. Klä dig pre­cis som du gör i Eu­ro­pa – shorts el­ler kjol fun­kar ut­märkt. På stran­den har du bi­ki­ni. AC:N gör luf­ten kall i shop­ping­cen­ter, så ta med en trö­ja. Sam­ma sak gäl­ler om du vill be­sö­ka Ju­mei­ra­hs mos­ké.

2. Ja, det finns al­ko­hol

Och myc­ket av den! Ser­ve­ring­en är be­grän­sad till ba­rer, natt­klub­bar och ho­tell­re­stau­rang­er, vil­ket kan lå­ta stramt, men det är det in­te. Över­allt finns vat­ten­hål för al­la sma­ker, från live­pu­bar till cham­pagne­ba­rer. Där­e­mot bör du in­te bli dyng­rak. Keep it clas­sy!

3. Ta taxi

Tun­nel­ba­nan, som of­tast går ovan mark, är bil­li­ga­re, men de fles­ta håll­plat­ser lig­ger ty­värr på gans­ka oprak­tis­ka stäl­len. Ta taxi i stäl­let. Uber fun­kar ock­så. Gi­vet­vis drick­sar du sam­ma som hem­ma.

4. Hång­la in­te på öp­pen ga­ta

Und­vik att kys­sas när du är ute, oav­sett om du är på klubb, i ho­tell­fo­a­jén el­ler i tax­in. Det drar till sig upp­märk­sam­het som du ga­ran­te­rat vill und­vi­ka.

5. När det är varmt så är det VARMT

Tem­pe­ra­tu­ren på som­ma­ren är bi­sarr. När det är 55 gra­der i skug­gan har du 60 se­kun­der på dig in­nan du för­vand­las till en våt pöl. No­vem­ber till mars är bäs­ta må­na­der­na. Då är det 27 gra­der i vatt­net och näs­tan all­tid sol.

6. Ho­mo­sex­u­a­li­tet är olag­ligt

Äk­ten­skap mel­lan per­so­ner av sam­ma kön ogil­tig­för­kla­ras i Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten och är allt­så olag­li­ga. Fak­tum är att det är ett av värl­dens minst väl­kom­nan­de län­der för män och kvin­nor som är gay.

7. E-ci­ga­ret­ter är ett big no-no

Ba­ra van­li­ga ci­ga­ret­ter är tillåt­na i Du­bai. Elektro­nis­ka di­ton kom­mer med högs­ta san­no­lik­het att kon­fis­ke­ras på flyg­plat­sen. Snus är där­e­mot tillå­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.