Lär dig Du­bais histo­ria

Resa - - DUBAI -

Den­na luft­kon­di­tio­ne­ra­de tids­ma­skin trans­por­te­rar dig 50 år till­ba­ka i ti­den, till den slum­ran­de fis­ke­byn Du­bai där man ald­rig hört ta­las om bling-bling el­ler världs­re­kord. Än­nu läng­re till­ba­ka för­res­ten. Här finns pry­lar och ob­jekt från 3 000-ta­let f Kr och fram­åt. Vill du för­stå dig på lyx­ens hu­vud­stad bör­jar du på Du­bai Mu­se­um. In­trä­de cir­ka sju kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.