Jar­mu­na­ti­ca

Resa - - JAMAICA - Text och foto: Anna Flem­mert

Det är in­te ba­ra bil­ligt att hy­ra bil på Ja­mai­ca – vägar­na har dess­utom fått ett an­sikts­lyft och av­stån­den är så kor­ta att du kan ta dig tvärs över ­lan­det på 2,5 tim­mar. Sat­sa på ­Nort­hern Co­as­tal ­Hig­h­way så är det lätt att stan­na vid ­orör­da dröm­strän­der, ­fan­tas­tis­ka matupp­le­vel­ser och vat­ten­fall i regn­sko­gen. Glöm ba­ra in­te att det är ­väns­ter­tra­fik.

Vi åker med ned­ve­va­de ru­tor och vin­den i hå­ret. På väns­ter si­da sköl­jer det tur­ko­sa ha­vet in över en krit­vit och till sy­nes evig­hets­lång strand, på hö­ger si­da då­nar sur­ret från regn­sko­gen. Svet­ten rin­ner och rat­ten vi­bre­rar i hän­der­na. Jag minns in­te när jag se­nast var li­ka fri och lyck­lig. Hög på en­dor­fi­ner tryc­ker jag ner pe­da­len li­te till. Snart ser vi skyl­ten vi vän­tat på: Port An­to­nio.

UNDANGÖMT BAKOM pal­mer­na på nord­öst­ra Ja­mai­ca lig­ger ett säl­lan skå­dat pa­ra­dis. Port An­to­nio är en bo­he­misk li­ten se­meste­rort som får hjär­tat att slå vol­ter och väl värd att hy­ra bil för.

På 1950-ta­let kom Gra­ce Kel­ly och Eli­za­beth Tay­lor hit i yacht med Ri­chard Bur­ton. Al­la följ­de ef­ter. Un­der fle­ra år var pyt­testa­den sy­no­nym med glit­ter och gla­mour.

Se­dan dess har den glömts bort av tu­ris­ter­na – men in­te av ja­mai­ca­ner­na själ­va. Det är hit de kom­mer när de vill so­la, ba­da och bli sig själ­va för ett tag. Här finns chil­lax­a­de strand­ba­rer, bun­ga­lo­wer för al­la plån­böc­ker och öns fi­nas­te se­värd­het Blå la­gu­nen, med vat­ten­fall, rev och bam­bu­flot­tar som lång­samt drivs fram­åt av vän­li­ga rasta­fa­ris.

JA­MAI­CA HAR för­vå­nans­värt många smult­ron­stäl­len för sin lil­la stor­lek och al­la är enk­la att upp­täc­ka med bil. På tre da­gar hin­ner du se det mesta, men ett dygn räc­ker fak­tiskt för en full­ma­tad ro­ad­trip längs hu­vud­le­den Nort­hern Co­as­tal Hig­h­way (A1), som går från Ne­gril i väst till hu­vud­sta­den Kingston i syd­ost.

Då sim­mar du med häs­tar ut­an­för Monte­go Bay på för­mid­da­gen, äter jerk där den är som all­ra bäst på Scotchi­es vid lunch och till­bring­ar ef­ter­mid­da­gen med att ba­da i vat­ten­fall el­ler gö­ra en still­sam flot­tur ge­nom djung­eln på Mart­ha Brae Ri­ver. Har du yt­ter­li­ga­re en dag är Port An­to­nio en själv­klar des­ti­na­tion – till­bringa gär­na nat­ten i en av träd­ko­jor­na.

Ba­ha­mas och Bar­bados i all ära, men det uni­ka Kari­bi­en man mö­ter på Ja­mai­ca är nå­got all­de­les spe­ci­ellt.

På nord­öst­ra ­Ja­mai­ca lig­ger ett säl­lan ­skå­dat pa­ra­dis

”Long hair, don’t ca­re.” Rik­ti­ga ras­tas klip­per sig in­te, men hål­ler of­ta hå­ret bor­ta från an­sik­tet med en ”ra­s­ta­cap”

Det finns många skö­na stopp längs Nort­hern Co­as­tal Hig­h­way, in­te ba­ra bad­plat­ser, ut­an ock­så frukt­stånd med färs­ka ba­na­ner. Såklart. Ja­mai­ca var ju det förs­ta lan­det i värl­den som bör­ja­de ex­por­te­ra­de ba­na­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.