Maf­fi­ga May­a­ri­vi­e­ran

Knall­tur­kost vat­ten, vit sand och spre­ti­ga bu­ket­ter av slo­kan­de ko­kospal­mer. På May­a­ri­vi­e­ran i Mex­i­ko hit­tar du vy­er­na som man knappt tror är på rik­tigt. Här är tio plat­ser du in­te får mis­sa.

Resa - - MEXIKO - Text och foto: Anna Flem­mert

Det finns ba­ra en re­gel på Is­la Hol­box: Ta av dig skor­na el­ler ta när­mas­te båt till­ba­ka till fast­lan­det. In­te många har nå­got att in­vän­da. San­da­ler­na åker av. Klän­ning­en – tack och hej. Se­dan bor­rar jag ner tår­na i den var­ma, mjö­li­ga san­den och kän­ner hur en stöt av lyc­ka går ge­nom krop­pen.

Ett av­spänt sorl stud­sar för­sik­tigt mel­lan hyd­dor­na på stran­den. An­nars är det ba­ra vå­gor­nas mju­ka skvalp som hörs. Ha­vet och dess liv som låg­mält och ro­gi­van­de knäp­per, knast­rar och spra­kar.

BARFOTAÖN VAR LÄNGE Yuca­tán­halvöns bäst be­va­ra­de hem­lig­het. Visst har ryk­tet bör­jat spri­da sig, men fort­fa­ran­de är det för­vå­nans­värt få som gör den två tim­mar långa buss­re­san från Can­cúns tu­ristin­va­de­ra­de play­or till hamn­sta­den Chiqui­la och tar fär­jan över på 20 mi­nu­ter.

Gil­lar du ba­nan­bå­tar, all in­clu­si­ve och an­nat tu­rist­fjäsk blir du där­e­mot grymt be­svi­ken. På Is­la Hol­box finns inga sto­ra se­me­ste­ran­lägg­ning­ar så långt ögat når. Ho­tel­len är ut­byt­ta mot pa­stell­må­la­de bun­ga­lo­wer med tak av palm­blad. Strän­der­na de lig­ger på mås­te va­ra okrat­ta­de och na­tur­li­ga så att djur­li­vet trivs. Sköld­pad­dor, del­fi­ner och fla­mingos är i prin­cip ga­ran­te­rat.

Det vi­sar sig att även jag trivs. Näs­tan oför­skämt myc­ket. Ef­ter ba­ra en dag har pul­sen gått ner vä­sent­ligt. Det är omöj­ligt att in­te stres­sa av när li­vet be­står av att lig­ga i häng­mat­tan med fa­vo­rit­bo­ken, gup­pa på en upp­blås­bar madrass el­ler sit­ta un­der en palm med en is­kall Co­ro­na och tit­ta på sol­ned­gång­en.

EN FÖRKLARING TILL att allt går i slow mo­tion är för­stås att det in­te finns nå­gon tra­fik. Ga­tor­na är av sand – går du för snabbt bör­jar be­nen dar­ra av mjölk­sy­ra. Men det kan in­te va­ra he­la san­ning­en, för bå­de cyklar och ljud­lö­sa golf­bi­lar gli­der runt på den 40 kilo­me­ter långa och 1,5 kilo­me­ter bre­da ön. En an­nan förklaring kan va­ra strand­ba­rer­nas gung­an­de to­ner som vag­gar in al­la i ett söm­nigt tem­po.

Tro­li­gast är dock att det är vär­men som lig­ger bakom. En me­del­tem­pe­ra­tur på 30 gra­der sät­ter si­na spår. Hål­ler du på att mis­sa en fär­ja till fast­lan­det så spring­er du in­te. Du tar näs­ta.

Det är med visst mot­stånd jag till slut lämnar Is­la Hol­box och fort­sät­ter till­ba­ka till Can­cún. Konstras­ten kun­de in­te va­ra stör­re. Tur att det finns fler pär­lor på May­a­ri­vi­e­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.