We­ek­end i Tel Aviv

Resa - - TEL AVIV -

Så re­ser du hit

Flyg

Nor­wegi­an fly­ger di­rekt till Tel Aviv från Ar­lan­da, Kö­pen­hamn och Oslo. Pris från 2 000 kr tur och re­tur. Från flyg­plat­sen går tåg, buss och taxi till Tel Aviv. Tå­get går dock in­te än­da in till cent­rum.

Pris­ni­vå Lo­kal mat och vin är nå­got bil­li­ga­re än i Sve­ri­ge, lik­som kost­na­den för de­sign­ho­tell som Brown, Po­li House och Mar­ket House. An­nars är pris­ni­vån un­ge­fär som hem­ma.

Sä­ker­het Det rå­der ing­en av­rå­dan från svens­ka UD vad gäl­ler Tel Aviv, det vill sä­ga ”fritt fram”. Ge­ne­rellt känns sta­den lugn och sä­ker, men själv­klart mås­te be­sö­ka­ren va­ra li­ka upp­märk­sam och för­sik­tig som i vil­ken stad som helst.

Sä­song Tel Aviv fun­ge­rar året runt, men många väl­jer att re­sa hit från feb­ru­a­ri till no­vem­ber. Sta­den är sol­sä­ker med sval­kan­de vin­dar från Me­del­ha­vet. Pre­cis som för öv­ri­ga Me­del­ha­vet tyc­ker många att ju­li och au­gusti är allt­för var­ma för be­sök.

Mer in­for­ma­tion www.go­is­ra­el.com

En hem­lig port och hippt trapp­hus le­der upp till tak­ba­ren och natt­klub­ben The Prin­ce, som öpp­nar fram­åt lunch el­ler då till­räck­ligt många i per­so­na­len in­fun­nit sig.

Gra­na­täpp­let hör till de omist­li­ga in­gre­di­en­ser­na i det is­ra­e­lis­ka kö­ket, gär­na i sal­lad med myn­ta och med en krä­mig hum­mus bred­vid.

Färs­ka frukt, jui­cer och frukt­mix­er säljs över­allt, just den här jui­ce­ba­ren hit­tar du på Jaf­fas lopp­mark­nad.

The Norman ran­kas of­ta som Tel Avivs bäs­ta ho­tell och bju­der på tak­pool, lyx­ig inredning och sta­dens vack­ras­te bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.