Ret­ro & Nostal­gi!

Du hit­tar många fler ar­tik­lar på vår hem­si­da!

Riksettan - - Sidan 1 -

Juke­box/ret­ro/cd/usb/ip­ho­ne/aux

Ny mo­dell av den po­pu­lä­ra Juke­box Wur­lit­zer 1015 sty­le. Nu med fler läck­ra de­tal­jer och hög­re ”fi­nish” på trä­ka­bi­net­tet vil­ket ger ett myc­ket ex­klu­sivt in­tryck, ej att för­väx­la med bil­li­ga ko­pi­or! Skif­tan­de ljus i ljus­ram­per­na som kan lå­sas i den färg man öns­kar. (Rött, blått, grönt, gult och ny­an­ser mel­lan des­sa fär­ger). Det­ta är ab­so­lut den bäs­ta, drift­säk­ras­te och bil­li­gas­te box­en på mark­na­den. Juke­box­en är ut­rus­tad med 5 st hög­ta­la­re; 1 st subwoo­fer, 2 st dis­kan­ter och 2 st mel­lan­re­gis­ter som ger ett rus­kigt bra ljud. Nu finns även ex­ter­na hög­ta­la­re som till­val till­ver­ka­de i sam­ma snyg­ga träslag som juke­box­en. Juke­box­en spe­lar: CD, CD-RW, RA­DIO FM, USB, Micro SD kort och al­la pro­duk­ter som stö­der AUX. Det går allt­så kopp­la in ipad, mo­bil­te­le­fon, skiv­spe­la­re, da­tor etc. Un­der­till på juke­box­en finns ett prak­tiskt ut­rym­me där man kan för­va­ra Cd-ski­vor etc. Drift: 230 V 50 Hz CE märkt. Ef­fekt 80 W. Fjärr­kon­troll. Mått: 125 x 60 x 30 cm.

Nr 70186...............................................................................................7.490 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.