ÄNTLIGEN!

Riksettan - - Sidan 1 - Jör­gen pers­son, chefre­dak­tör

La­gom till Rik­set­tans stun­dan­de 10-års­ju­bi­le­um kom det ett brev från Läns­sty­rel­sen i Skå­ne som med­de­la­de att ”ben­sin­sta­tio­nen i fas­tig­he­ten Tom­te­bo” i Mal­mö har skyd­dats som bygg­nads­min­ne. Äntligen! Re­dan i Rik­set­tans förs­ta nummer som kom hös­ten 2005 så bör­ja­de vi tja­ta om att det var dags att K-mär­ka många fler bygg­na­der från bi­lis­mens barn­dom. Vi tänk­te på mac­kar, mo­tell och även en del gam­la riks­vä­gar.

Vå­ra förs­ta K-spa­na­re, Gö­ran Wil­lis och Staf­fan Bengts­son, tyck­te i nr 1 att Läns­sty­rel­sen i Stock­holm bor­de gö­ra bygg­nads­min­ne av mo­tel­let Gyl­le­ne Rat­ten i Fruäng­en. Som ni kanske minns dröj­de det ba­ra någ­ra år in­nan Sve­ri­ges mest på­kos­ta­de mo­tell var ri­vet.

Trots den mot­gång­en fort­sat­te Rik­set­tan att fö­re­slå nya bygg­nads­min­nen. Först skic­ka­de vi in en an­sö­kan om Mo­tell Brän­nebro­na i Gö­te­ne. Läns­sty­rel­sen i Väst­ra Gö­ta­land var in­led­nings­vis gans­ka po­si­ti­va och ett tag såg det ut som om att en av Sve­ri­ges få Goo­gie­bygg­na­der skul­le kun­na räd­das. (Goo­gie är ett sam­lings­namn för bygg­na­der som ser kna­si­ga ut för att loc­ka bi­lis­ter att stan­na upp.)

Till slut blev det ett nej till Brän­nebro­na ef­tersom mo­tel­let är li­te väl om­byggt. Vårt näs­ta för­sök blev den ben­sin­sta­tion i Mal­mö som vi bru­kar kal­la Dis­kus­mac­ken på grund av dess run­da tak. Jag är upp­vux­en all­de­les i när­he­ten av Ma­ri­e­dals­vä­gen och minns att vi var ett gäng grab­bar från Dammfri­sko­lan som bru­ka­de ta vägen om mac­ken på väg hem. Om mack­fö­re­stån­da­ren var på gott hu­mör så kun­de man få ett par ben­sin­de­ka­ler till vå­ra sam­ling­ar. Än så länge var det in­te för­bju­det med ben­sin­mac­kar i stads­kär­nor­na och jag tror att det en­bart på Ma­ri­e­dals­vä­gen låg tre styc­ken.

Ni för­står sä­kert att det kän­des spe­ci­ellt den där da­gen 2011 när jag skic­ka­de iväg Rik­set­tans an­sö­kan till Läns­sty­rel­sen i Skå­ne. Det fak­tum att man re­dan 1979 ha­de ta­git bort ben­sin- pum­par­na kun­de even­tu­ellt ta­la emot att ”min” mack skul­le bli bygg­nads­min­ne. Läns­sty­rel­ser­na bru­kar gilla när ett bli­van­de bygg­nads­min­ne är så kom­plett som möj­ligt. Den en­da ben­sin­mack som dit­tills ha­de bli­vit bygg­nads­min­ne låg i jämt­länds­ka Skå­lan och där fanns bå­de mack­bygg­na­den och pum­par­na kvar.

Men det som åter­stod på Ma­ri­e­dals­vä­gen räck­te tyd­li­gen till och i mars 2015 kom be­slu­tet som in­ne­bar att Sve­ri­ge nu­me­ra har två K-märk­ta mac­kar. I mo­ti­ve­ring­en he­ter det så här: ”Läns­sty­rel­sen be­dö­mer att ben­sin­sta­tio­nen på Ma­ri­e­dals­vä­gen 49 har ett syn­ner­li­gen högt kul­tur­hi­sto­riskt vär­de och att en bygg­nads­min­nes­för­kla­ring är väl mo­ti­ve­rad.”

Här­li­ga ord för en K-spa­na­re.

K-märkt i Mal­mö.

FOTO: MAR­TIN MAGN­TORN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.