Täv­ling: Kne­pi­ga kar­tor

När bi­lar­na bör­ja­de bli van­li­ga på vä­gar­na så upp­stod snart ett be­hov av väg­kar­tor. Or­ga­ni­sa­tio­ner som KAK, Motor­män­nen och ben­sin­bo­lag som IC och Cal­tex såg till att bi­lis­ter­na fick hjälp att hit­ta rätt. Hur myc­ket kan ni om bil­kar­tor och kart­böc­ker?

Riksettan - - Innehåll -  Geo­grap­hic Perpetual Sy­stem x Glo­bal Po­si­tio­ning Sy­stem  Gre­enwich Plus Sy­stem

När svens­kar­na bör­ja­de bil­turis­ta så upp­stod ett be­hov av väl­gjor­da bil­kar­tor. Hur myc­ket vet du om de kart­böc­ker som togs fram av ben­sin­bo­lag och mo­tor­or­ga­ni­sa­tio­ner?

1. Kung­li­ga Au­to­mo­bil­klub­ben bil­da­des re­dan  och pro­du­ce­ra­de ti­digt en bil­tat­las över Sve­ri­ge. Vil­ken ort står all­ra först i re­gist­ret på  års upp­la­ga av KAK:S Vä­gat­las?

 Aa­pua x Aa­li­sjär­vi  Aa­va

2. Väg­kar­tor och kart­böc­ker har del­vis er­satts av Gps-mot­ta­ga­re som hjäl­per bland and­ra bi­lis­ter att na­vi­ge­ra rätt. GPS upp­fanns re­dan på -ta­let men först  lan­se­ra­des det för all­män­he­ten. Vad be­ty­der för­kort­ning­en GPS?

3. Motor­män­nen ger ut stor­säl­ja­ren Sve­ri­ges vä­gat­las som pro­du­ce­ras av Norsted­ts För­lag. Den är på näs­tan  si­dor och in­ne­hål­ler även  stads­kar­tor. Vil­ken ska­la har man an­vänt för kartorna i söd­ra Sve­ri­ge?

 :  x :   : 

4. Ben­sin­bo­la­get som het­te bå­de Cal­tex och Tex­aco tog fram ut­märk­ta bil­kar­tor. I Sve­ri­ge het­te bo­la­get först Tex­aco, se­dan Cal­tex och där­ef­ter Tex­aco igen. Men vil­ket ol­je­bo­lag tog över när Tex­aco stäng­de för gott ?  Pre­em x OKQ  Sta­toil 5. Bil­fö­re­ta­get Sca­nia ut­veck­la­de en me­tod att be­räk­na vägav­stånd som kal­la­des Ben­co Distan­ce Map. Det var ing­en van­lig kar­ta ut­an mer en hjälp för yr­kes­chauf­fö­rer att ta re­da på hur långt de ha­de kvar till må­let. Från vil­ket land kom upp­fin­ning­en?

 x  Fin­land Ös­ter­ri­ke Väst­tyskland

6. För Svens­ka Tu­rist­för­e­ning­en (STF) var det ock­så själv­klart att man skul­le ge sig in i kart­bran­schen. I sam­ar­be­te med KAK tog man fram den lång­sma­la ”Tu­rist­kar­tan över Sve­ri­ge”. Hur många de­lar be­stod den kart­se­ri­en av ?   de­lar x  de­lar   de­lar

7. I KAK:S Vä­gat­las från  kan man se att Riks­väg  bör­ja­de i Trel­le­borg. Vil­ket nummer ha­de vägen som gick ös­terut från Trel­le­borg och följ­de den skåns­ka syd­kus­ten?

 Väg  x Väg   Väg 

8. Däck­till­ver­ka­re har of­ta in­tres­se­rat sig för att pro­du­ce­ra bå­de kart­böc­ker och gui­de­böc­ker. Frans­ka Miche­lin är ett ex­em­pel men vil­ket brit­tiskt däck­fö­re­tag har ta­git fram gui­de­böc­ker?

 Bridgesto­ne x Goody­e­ar  Dun­lop 9. Det har ri­tats kar­tor i tu­sen­tals år me­dan de älds­ta svens­ka kartorna är från - och -ta­let. Han som kal­la­des ”den svens­ka kar­to­gra­fins fa­der” gjor­de en kar­ta över nor­ra Sve­ri­ge re­dan . Vad het­te han?

 Olaus Magnus x An­ders Bu­re  Ni­els Krab­be

10. I kart­böc­ker från mit­ten av -ta­let kan man se att riks­vä­gar­na of­ta gick rakt ge­nom stä­der­na. I en av de här stä­der­na går tra­fi­ken fort­fa­ran­de rakt ge­nom cent­rum. Vil­ken?

 Borås x Sö­der­täl­je  Uppsa­la

11. Ett li­tet räk­ne­ex­em­pel: Hur myc­ket mot­sva­rar en cm i verkligheten på en kar­ta som är ri­tad i ska­la :  ?

  me­ter x En halv mil  Fem mil 12. Bil­fö­re­ta­get Vol­vo gav sig ock­så in i kart­bran­schen på -ta­let. Det hand­la­de om en ut­vik­bar kar­ta som ha­de en teck­nad PV  på omslaget. Vad stod det på förs­ta si­dan?

 Volvos Vär­de Va­rar x Välj Volvos Väg  Vol­vo Vi­sar Vägen

Se­nast den  ju­ni  vill vi ha in era tips­ra­der. Skic­ka ku­pong­en el­ler ett vy­kort till Rik­set­tan, Box  ,   Stock­holm. Det går ock­så bra att mejla ra­den till re­dak­tio­ne@rik­set­tan.net Vi lot­tar ut fem ex­em­plar av Motor­män­nens Sve­ri­ge vä­gat­las  .

14

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.