Hur gick det sen?

Riksettan - - Innehåll - TEXT: JÖR­GEN PERS­SON

Un­der tio år har Rik­set­tans redaktion åkt långs de klas­sis­ka Riks­vä­gar­na med num­mer 1 till 7. Nu har vi åter­vänt till en spe­ci­ell mil­jö på var­je väg och be­rät­tar histo­ri­en om ”hur det gick sen”

Un­der de tio år som tid­ning­en Rik­set­tan har fun­nits så har vi skri­vit om al­la de klas­sis­ka riks­vä­gar­na med num­mer 1 till 14. Nu har vi åter­vänt till någ­ra plat­ser och kol­lat vad som har hänt sen se­nast. Vi bör­jar i det här num­ret med Riks­vä­gar­na 1 till 7.

1. Ga­ra­ge­byn i Nykö­ping

Man kom­mer långt med tjat. Den märk­li­ga ga­ra­ge­byn i Nykö­ping (syn­lig från E4:an) har in­tres­se­rat oss se­dan vi hör­de ta­las om den förs­ta gång­en. Rik­set­tan har skri­vit om plat­sen fle­ra gång­er och be­rät­tat om hur bil­ar­be­tar­na på Ana-fa­bri­ken kun­de kö­pa bil­ligt vir­ke för att byg­ga små ga­rage in­till då­va­ran­de Rik­set­tan. Vir­ket kom från trans­port­lå­dor för bil­de­lar och fort­fa­ran­de kan man hit­ta stämp­lar som Van­gu­ard och Ply­mouth. Bygg­nads­an­tik­va­ri­en Eva Woc­katz gil­lar Rik­set­tans för­slag om K-märk­ning och tyc­ker ock­så att he­la ga­ra­ge­byn ska räd­das. Ty­värr har någ­ra ga­rage brun­nit ner och det skul­le be­hö­vas li­te all­män upp­rust­ning på plat­sen. Men var­ken Rik­set­tan el­ler ga­ra­geä­gar­na har gett upp.

2. K-märk­ta kur­van

Ibland kan man und­ra var jour­na­lis­ter häm­tar si­na lik­nel­ser ifrån. När K-spa­nar­na Wil­lis & Bengtsson för förs­ta gång­en be­sök­te den be­röm­da Grin­neröd­skur­van på Riks­väg 2 så tyck­te de att gat­stensmönst­ret påmin­de om fjäl­len på en orm. Tack va­re att K-spa­nar­na dess­utom an­sök­te om att kur­van skul­le bli bygg­nads­min­ne så finns den kvar. Vid mitt eget be­sök ha­de det reg­nat och fak­tiskt, den påmin­de li­te grand om ett orm- el­ler öd­le­skinn. Glöm in­te bort att kur­van är fel­do­se­rad och att den blir snor­hal just när det reg­nat.

Vad Fle­ninge Mo­tell be­hö­ver är en ne­on­skylts­re­pa­ra­tör. Nå­gon som 3. Fle­ninge Mo­tell

kän­ner sig ma­nad att hjäl­pa till?

Rik­stre­an, minsting­en bland de 14 riks­vä­gar­na, är ba­ra en mil lång och chan­sen att hit­ta nå­got in­tres­sant just här var väl­digt li­ten. in­for­ma­tivt svars­mejl från Jan-olof var det­ta ett skäl till att vägen nu fick Mon­te­li­us. Han fö­re­står mu­se­et och är sta­tus som riks­väg. Dess­utom be­höv­des en Än­då lig­ger Sve­ri­ges älds­ta mo­tell från 1954

en flink hand­läg­ga­re. I de bi­fo­ga­de för­bin­del­se­länk mel­lan Riks­väg 1 och 2. på sträc­kan. Det där med älds­ta får man ta fi­ler­na finns ett pm om vägens histo­ria När se­dan den nya mo­tor­vägs­sträckoch ett an­tal kar­tor som är till stor hjälp. ning­en, E6, mel­lan Djur­hags­hus och med en ny­pa salt. Den som lä­serSöd­ra Va­ralöv det in­vig­des finstil­tai de­cem­ber 1964

I sam­band med väg­vä­sen­dets förstat­för­lo­ra­de Rik­stre­an sin roll och klas­sa­des i re­kla­men upp­täc­ker snart att det som idag li­gan­de 1944 ge­nom­för­de Kung­li­ga om till läns­väg i sam­band med att ett Väg- och vat­ten­bygg­nads­sty­rel­sen en för­slag till en ny num­re­ring av riksvä­he­ter Fle­ninge Clas­sic Mo­tel är Sve­ri­ges in­del­ning i riks­vä­gar, läns­vä­gar och öde­gar­na klub­ba­des ige­nom. Den gam­la bygds­vä­gar. Re­dan 1938 ha­de för­slag på riks­väg 3 blev läns­väg 1401 och idag he­ter väg­num­re­ring fö­re­sla­gits och 1944 sker den läns­väg 1758. en num­re­ring av riks­vä­gar (1–14) och läns­vä­gar (1–400). Sträc­kan Helsing­borg– Stock­holm får num­mer 1, Trel­le­borg– Svi­nesund blir num­mer 2 och num­mer 3 står för den i sam­man­hang­et väl­digt kor­ta väg­sträc­kan mel­lan Djurs­hag­hus/ Fle­ninge och Söd­ra Va­ralöv i Skå­ne.

Var­för upp­höj­des den­na kor­ta väg till riks­väg? Sträc­kan var un­der lång tid en vik­tig trans­port- och han­dels­led i för­bin­del­sen mel­lan Skå­ne och Gö­te­borg (re­dan på Gustaf Bu­hr­mans Skå­ne­kar­ta från 1645 finns vägen med) och san­no­likt älds­ta ”fort­fa­ran­de verk­sam­ma” mo­tell. Det

077_RIKS1_0112_N 77 2012-03-21 12.27 stäm­mer nog. När Rik­set­tans Niklas Ing­mars­son var på be­sök 2012 så tyck­te han att äga­ren bor­de ha be­hål­lit den gam­la in­red­ning­en. Fle­ninge, som ri­ta­des av den dans­ke ar­ki­tek­ten Gustaf-birch-lindgren, är en­ligt re­kla­men ”ny­re­no­ve­rat med mo­dern kon­fort”. Vi gis­sar att det hand­lar om kom­fort.

4. Café Sö­der i Ul­ri­ce­hamn Riks­väg 5 mel­lan Jön­kö­ping och Gö­te­borg är på långa sträc­kor er­satt av den mo­der­na och li­te ra­ka­re väg 40. Det är sex år se­dan Rik­set­tan spa­na­de längs den vägen. Då hit­ta­de vi Café Sö­der på Borås­vä­gen 5 mitt i Ul­ri­ce­hamn. Det öpp­na­de re­dan 1927 och har fun­ge­rat som ett klas­siskt ar­be­tar­fik och gäs­ter­na som en självut­nämnd se­nat med me­del­ål­ders män som dis­ku­te­rar li­vet och fot­boll. Sex år ef­ter vårt be­sök öpp­nar café­et fort­fa­ran­de kloc­kan sex al­la var­da­gar. Stam­mi­sar­na gil­lar myc­ket mat och stor­säl­ja­ren ”Ko­les­te­rol spe­ci­al” finns fort­fa­ran­de på me­nyn. Ni får själv gis­sa var­för den he­ter så.

5. Dis­kus­mac­ken i Mal­mö

Det tog näs­tan tio år in­nan Rik­set­tans redaktion lyc­ka­des K-mär­ka en av bi­lis­mens mil­jö­er. Vi ha­de gjort fle­ra för­sök men när vi för snart fem år se­dan skic­ka­de in en an­sö­kan om den s k Dis­kus­mac­ken på Ma­ri­e­dals­vä­gen i Mal­mö så kän­de vi oss li­te op­ti­mis­tis­ka. Trots att det in­te läng­re säljs ben­sin på mac­ken så var det fle­ra tunga ex­per­ter i Skå­ne som me­na­de att vi ha­de en chans. Thorsten Roos klas­sis­ka ben­sin­mack med runt tak på­min­ner dess­utom om Ar­ne Jacob­sens be­röm­da mack i Kö­pen­hamn. Även den med runt tak och sen länge ett danskt bygg­nads­min­ne. Skå­ning­ar­na vil­le in­te va­ra säm­re och vå­ren 2015 kom be­slu­tet. Dis­kus­mac­ken var räd­dad, för­hopp­nings­vis för all fram­tid. I Mal­mö bör­ja­de en gång den långa Riks­väg 4.

6. K-märkt lands­väg

Riks­sju­an lig­ger på långa sträc­kor un­der den ”nya” E45:an och Rik­set­tans ut­sän­da fick le­ta or­dent­ligt för att kun­na kö­ra på går Riks­sju­an i en gam­mal­böj in om sam­häl­let klas­sisk och riks­väg.kom­mer ut på En E av ef­ter fa­vo­rit­någ­ra kilo­me­ter. Det är en klas­sisk bit gam­mal riks­väg värd att K-mär­ka. sträc­kor­na hit­ta­de vi i när­he­ten av Tös­se som lig­ger strax sö­der om Åmål. Där John­ny Pet­ter­son äger ock­så en av de vägen från sin bo­stad på and­ra si­dan bygg­na­der i Tös­se som mo­ti­ve­rar Kfäl­ten. Han har sålt sin mark men pas­se­rar man bland an­nat det be­röm­da

märk­ning av sträc­kan. Han kom­mer att har kvar bo­stads­hu­set och en stor ”stads­hu­set” som är tre vå­ning­ar högt re­no­ve­ra sin väg­sta­tion som lig­ger där la­da. Han pe­kar mot den, ger sig­vä­gen ner till Tös­se­bäc­ken bör­jar. Just na­le­men­tet ”en upp- och ned­vänd och­här är det ibland­gott om be­va­ra­de kal­las mil­jö­er från ”Släng­om”Ste­na Da­ni­ca” och ef­tersom­vi för­står pre­cis.

bi­lis­mens barn­dom, ett vac­kert ga­rage Riks­väg 7 gör en li­ten släng här. Re­och en fö­re det­ta verk­stad. Riks­sju­an har bli­vit en lugn lo­kal­väg

John­ny nic­kar in­stäm­man­de när för Tös­ses in­vå­na­re och är knap­past dak­tio­nen blev för­tjust i den sling­ran­de

vi be­rät­tar att sträc­kan ska K-mär­ho­tad av fram­ti­da väg­pro­jekt. Och vägen­kas av Rik­set­tan. som Han ser se­dan­den gam­la fort­sat­te­nu­me­ra är den motju K-märkt. ös­ter. Vi kör­de den fram och till­ba­ka någ­ra gång­er

29 och be­slöt att ham­ra ner en av Rik­set­tans skyl­tar just här. Skyl­ten ”har fått föt­ter” men vi vet att just den­na plats är en av Rik­set­tans 14 K-märk­ta sträc­kor.

7. Mac­ken i Tu­ringe

Ben­sin­mac­ken i Tu­ringe på gam­la Riks­väg 6 är en av de an­lägg­ning­ar som ham­na­de väl­digt fel när det bygg­des nya Eu­ro­pa­vä­gar i Sve­ri­ge. Riks­sex­an fick kon­kur­rens av E3:an (se­na­re E20) och för Shell­mac­ken i Tu­ringe såg fram­ti­den väl­digt mörk ut. Men då ha­de man glömt att det var Berndt Lars­son som drev först Shell och där­ef­ter Bi­lis­ten. På Shell­ti­den lät han till och med ta­tu­e­ra en Shell­mär­ke på ax­eln för att slip­pa bä­ra uni­form på var­ma som­mar­da­gar. Bernd­ts af­färsidé sta­vas ser­vice och i Tu­ringe kol­lar man ol­jan, tvät­tar vindru­tan och by­ter däck ut­an att kun­den bo­kat må­na­der i för­väg. Har ni tur så finns Berndt på plats.

4

3

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.