Vår förs­te Vägvisare

Ju­ryn ha­de inga pro­blem att hit­ta Rik­set­tans förs­te ”Vägvisare”. Vi le­ta­de ef­ter en per­son som äls­kar 1950-ta­let och som vill hjäl­pa and­ra att gö­ra det. Då fanns till slut ba­ra ett namn. Får­ö­bon Tho­mas Lind­holm på Ku­tens Ben­sin

Riksettan - - Innehåll - TEXT: JÖR­GEN PERS­SON FO­TO: HÅKAN FLANK

Det finns ett an­tal en­tu­si­as­ter i Sve­ri­ge som räd­dat mil­jö­er från den tid som vi kal­lar ”bi­lis­mens guld­ål­der”. Rik­set­tan de­lar för förs­ta gång­en ut pri­set ”Väg­vi­sa­ren” till en av dem!

All­ting bör­ja­de för 26 år se­dan. Tho­mas Lind­holm ha­de åter­vänt till Sve­ri­ge ef­ter många år i Ka­li­for­ni­en. Med sig ha­de han någ­ra con­tain­rar med möb­ler, ski­vor och bil­vrak. Tan­ken var att bör­ja säl­ja 1950-tals­pry­lar nå­gon­stans i Sve­ri­ge och va­let stod mel­lan svens­ka väst­kus­ten och Got­land. En tär­ning fick hjäl­pa Tho­mas att väl­ja och det blev Got­land. Till en bör­jan en 1950-tals­bu­tik i Vis­by.

På hös­tar­na bru­ka­de Tho­mas hy­ra en gam­mal stu­ga på Fårö och ef­ter fle­ra in­spek­tions­tu­rer på ön hit­ta­de han dröm­hu­set. Det låg i Bro­skogs på söd­ra Fårö och be­stod av någ­ra la­dor och en gam­mal ben­sin­sta­tion. Det är det som nu­me­ra kal­las Ku­tens Ben­sin el­ler ba­ra Kuten.

Tho­mas bör­ja­de säl­ja Usa-pry­lar och lan­se­ra­de sam­ti­digt Får­ötop­pen där han spe­la­de rock­klas­si­ker som Litt­le Ri­chard för kun­der­na. När han fick frå­gan vad som fanns i de and­ra la­dor­na drog Tho­mas till med att det skul­le bli en natt­klubb. Snart.

Det blev fak­tiskt en natt­klubb och så små­ning­om även ett cre­périe, ett an­tik­va­ri­at, bed & bre­ak­fast, ett café, och yt­ter­li­ga­re en krog. El­ler som Tho­mas li­te blyg­samt kon­sta­te­rar:

– Jag kon­trol­le­rar snart he­la byn.

De förs­ta åren hann Tho­mas in­te med det där med ut­skänk­nings­till­stånd och po­li­sen gjor­de snart oan­mäl­da be­sök för att kon­trol­le­ra om det ser­ve­ra­des sprit. Tho­mas såg lätt vem som var po­li­ser och bru­ka­de er­bju­da en läsk …

Idag har han ut­skänk­nings­till­stånd och Ku­tens Ben­sin är bå­de unikt och helt en­kelt li­te svårt att be­skri­va. Kanske är det en in­stal­la­tion i rost och nostal­gi.

På fa­sa­den sit­ter en ne­on­skylt med tex­ten El­vis i rött och den am­bu­lans som står par­ke­rad på går­den lär ha va­rit på plats där Ja­mes De­an för­o­lyc­ka­des 1955. På går­den står ock­så Bon­nie & Cly­des sön­der­skjut­na flykt­bil, en Ford Tu­dor 1934. Mar­ken är för­stås täckt med grus från El­vis´ Gra­ce­land. Hur det nu gick till …

Be­hö­ver vi sä­ga mer? Tho­mas Lind­holm har gjort mer än de fles­ta för att po­pu­la­ri­se­ra den fem­ti­o­talskul­tur som Rik­set­tans redaktion gil­lar. Grat­tis till pri­set!

”Väg­vi­sa­ren” är en ut­mär­kel­se som de­las ut för förs­ta gång­en i år. Det ska gå till en per­son som gjort in­sat­ser för att upp­märk­sam­ma ”bi­lis­mens guld­ål­der”. I ju­ryn sit­ter Rik­set­tans Jör­gen Pers­son och K-spa­na­ren Gö­ran Wil­lis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.