Sto­nes skåns­ka re­sa

Riksettan - - Innehåll - TEXT: JÖR­GEN PERS­SON FO­TO: ROONY JO­HANS­SON

Rol­ling Sto­nes ha­de släppt suc­cén Sa­tis­faction när de 1965 dök upp i Mal­mö för två kon­ser­ter. Britt Wad­ner, chef för Ra­dio Syd, fick ”ste­nar­na” ut till pi­ratra­di­o­sän­da­ren Che­e­ta i Öresund.

Rol­ling Sto­nes ha­de pre­cis släppt su­per­suc­cén Sa­tis­faction när de 1965 dök upp i Mal­mö för två kon­ser­ter. Britt Wad­ner, chef för Ra­dio Syd, lyc­ka­des få Mick Jag­ger och öv­ri­ga ”ste­nar” att ta bå­ten ut till pi­ratra­di­o­sän­da­ren Che­e­ta i Öresund. Och lyck­ligt­vis fanns en fo­to­graf på plats!

Rol­ling Sto­nes ha­de bil­dats re­dan 1962 men först tre år se­na­re slog de ige­nom på all­var. Lå­ten I Can’t Get No Sa­tis­faction föd­des den 6 mars 1965 un­der ban­dets Usa-tur­né. Keith Ri­chards har be­rät­tat att han vak­na­de mitt i nat­ten på ett Flo­ri­da­ho­tell med ett in­tres­sant gi­tar­riff i hu­vu­det. Han spe­la­de in det på en kas­sett­band­spe­la­re och näs­ta mor­gon tyck­te han fort­fa­ran­de att det lät bra. Han spe­la­de det för Mick Jag­ger sam­ma mor­gon och res­ten är mu­sik­histo­ria. När tid­ning­en Rol­ling Sto­ne 2004 lis­ta­de de bäs­ta 500 rock­lå­tar­na nå­gon­sin så ham­na­de Sa­tis­faction på and­ra plats. På 1965 års topp­lis­tor i USA, Tyskland, Nor­ge, Stor­bri­tan­ni­en och Sve­ri­ge låg lå­ten i topp.

Från Keith Ri­chards då­li­ga natt­sömn i Flo­ri­da är det väl­digt långt till pi­ratra­di­osta­tio­nen Ra­dio Syd som sän­de från far­ty­get Che­e­ta II i Öreund. Sam­ma vår som Sto­nes åk­te mel­lan fyll­da kon­sert­hus i USA och Eu­ro­pa satt Britt Wad­ner, chef för Ra­dio Syd, in­spär­rad på kvin­no­fäng­el­set Hin­se­berg. Hon ha­de åta­lats för brott mot pi­ratra­di­o­la­gen och trots att hon an­li­tat stjär­nad­vo­ka­ten Hen­ning Sjö­ström döm­des hon till en må­nads fäng­el­se. Sam­ti­digt med att Sto­nes fort­sat­te sin Usa-tur­né fick Britt Wad­ner ska­ka gal­ler som fånge 516 på Hin­se­berg.

Ra­dio Syd käm­pa­de bå­de mot myn­dig­he­ter, svå­ra höst­stor­mar och be­svär­li­ga is­vint­rar på Öresund men lyc­ka­des man än­då loc­ka en storpublik i söd­ra Sve­ri­ge. En­ligt en un­der­sök­ning som gjor­des 1964 ha­de Ra­dio Syd li­ka många lyssnare i Skå­ne som Sve­ri­ges Ra­di­os tre ka­na­ler till­sam­mans.

Kanske ha­de Britt Wad­ner tid att fun­de­ra över fram­ti­den när hon satt på Hin­se­berg. Ra­di­osta­tio­nen ha­de re­dan haft fram­gång med att loc­ka kän­da ar­tis­ter till sänd­ar­bå­ten i Öresund och nu kom Britt på att Rol­ling Sto­nes skul­le kun­na hö­ja lyss­nar­siff­ror­na yt­ter­li­ga­re.

När hon läm­na­de Hin­se­berg i april viss­te hon sä­kert att Sto­nes pla­ne­ra­de en tred­je Eu­ro­pa­tur­né un­der ju­ni. Den skul­le bör­ja i Glas­gow den 15 ju­ni och av­slu­tas med två kon­ser­ter i Bal­tis­ka hal­len i Mal­mö den 29 ju­ni. Möj­ligt­vis till­kom Mal­mö­kon­ser­ter­na på Ra­dio Syds ini­ti­a­tiv.

”Tänk om vi kun­de få he­la gäng­et till Che­e­ta II” tänk­te Britt Wad­ner och den 27 ju­ni blev den dröm­men verk­lig­het. Sto­nes ha­de haft kon­sert i Kö­pen­hamn den 26 ju­ni och där­för blev lös­ning­en att ste­nar­na kom med båt från dans­ka Ved­bæk. Vak­na mu­sik­tid­ning­en Bil­d­jour­na­len ha­de ock­så för­stått hur sto­ra Rol­ling Sto­nes ha­de bli­vit och två unga re­port­rar ha­de skic­kats ner för att gö­ra re­por­tage om be­sö­ket på Ra­dio Syd.

Fo­to­gra­fen som skul­le do­ku­men­te­ra Sto­nes skåns­ka re­sa var Roony Jo­hans­som som job­ba­de på Skå­ne-re­por­tage. Idag, 50 år se­na­re, är han pen­sio­när, bor i Ska­nör. Han minns fort­fa­ran­de den här spe­ci­el­la da­gen 1965.

– Det var ovan­ligt då­ligt vä­der, det blås­te och ljuset var das­sigt. De där två tje­jer­na från Bil­d­jour­na­len var dess­utom bå­de flam­si­ga och stö­ki­ga. Jag minns ock­så att Mick Jag­ger och de and­ra ha­de med sig fis­ke­spön – det skul­le visst in­gå fis­ke­bil­der i re­por­ta­get.

Bil­d­jour­na­len ha­de tyd­li­gen tänkt sig ett re­por­tage med Sve­ri­gean­knyt­ning och de ut­sän­da re­port­rar­na ha­de med sig bå­de ran­di­ga trö­jor, mo­ra­kni­var och lappskor (!) som den brit­tis­ka grup­pen för­vän­ta­des ta på sig. Kni­var­na skul­le an­vän­das för att av­li­va de

Ban­dets väl­digt många skåns­ka fans ha­de fått nys om var de skul­le gå i land och där vän­ta­de de på si­na fa­vo­ri­ter.”

even­tu­el­la fis­kar man fick. När Mick Jag­ger fak­tiskt lyc­ka­des få upp en li­ten torsk blev han en­ligt Roony Jo­hans­son rädd för fis­ken och fick hjälp av en be­sätt­nings­man att av­li­va sin fångst.

Roony tog mas­sor av bil­der och när Rik­set­tan le­tar ef­ter do­ku­men­ta­tion från även­ty­ret på Öresund så hit­tar vi drygt 400 fo­to­gra­fi­er i ett bildarkiv.

Sto­nes in­ter­vju­a­des i Ra­dio Syds stu­dio, kä­ka­de kyck­ling och sal­lad i mat­sa­len och åter­vän­de så små­ning­om till Lim­hamn på and­ra si­dan sun­det. Ban­dets väl­digt många skåns­ka fans ha­de fått nys om var de skul­le gå i land och där vän­ta­de de på si­na fa­vo­ri­ter. Grup­pen stan­na­de yt­ter­li­ga­re någ­ra da­gar och tryc­ket från al­la fans gjor­de att de tving­a­des att göm­ma sig hem­ma i Britt Wad­ners vil­la i Lund.

Rol­ling Sto­nes fort­sät­ter som be­kant att tur­ne­ra me­dan Ra­dio Syds sänd­ning­ar tog slut ef­ter en våd­lig vin­ter­storm re­dan i ja­nu­a­ri 1966. De skåns­ka sänd­ning­ar­na var där­med slut men Britt Wad­ners kar­riär fort­sat­te i Gam­bia där hon fullt lag­ligt kun­de sän­da 20 tim­mar per dygn – varav en halv­tim­me på svens­ka. Och sän­da­ren kal­la­des fort­fa­ran­de Ra­dio Syd.

Roony tog mas­sor av bil­der och när vi le­tar ef­ter do­ku­men­ta­tion från även­ty­ret på Öresund så hit­tar vi drygt 400 fo­to­gra­fi­er i ett bildarkiv.”

Det som till en bör­jan var en väl för­bor­gad hem­lig­het läck­te så små­ning­om ut till all­män­he­ten. Så­här såg det ut när ban­det och Britt Wad­ner kom med båt till Mal­mö. Sto­nes höll två kon­ser­ter i Mal­mö vid det här be­sö­ket.

När Sto­nes be­sök­te Mal­mö 1965 så fanns det fort­fa­ran­de tre per­so­ner som be­stäm­de i ban­det.

Dels Mick Jag­ger (bil­den) Keith Ri­chards men ock­så Bri­an Jo­nes som ha­de star­tat grup­pen och dess­utom hit­tat på nam­net The Rol­ling Sto­nes. Han ha­de drog­pro­blem och rös­ta­des ut ur ban­det 1969. Sam­ma år drunk­na­de han i sin egen svim­ming­pool.

Jo­nes er­sät­ta­re blev gi­tar­ris­ten Mick Tay­lor.

Bri­an Jo­nes i den lil­la stu­di­on på Ra­dio Syd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.