Den onö­di­ga ratt­muf­fen

Det svä­var li­te av lö­jets skim­mer över ratt­muf­far. Det är sä­kert Åke Ca­tos och Sven Me­lan­ders fel. När de ha­de lan­se­rat Ratt­muf­fen i teve­pro­gram­met Nö­jes­ma­ski­nen så var det svårt att ta pry­len på all­var.

Riksettan - - Innehåll - TEXT: JÖR­GEN PERS­SON

Det svä­var li­te av lö­jets skim­mer över ratt­muf­far. Ef­ter att Åke Ca­to och Sven Me­lan­der lan­se­rat Ratt­muf­fen i te­ve så var det svårt att ta pry­len på all­var.

Nö­jes­ma­ski­nen som bör­ja­de sän­das 1985 in­ne­höll ett hu­mo­ris­tiskt tra­fik­ma­ga­sin som kal­la­des Ratt­muf­fen. Åke Ca­to och Sven Me­lan­der var pro­gram­le­da­re men det var den på­hit­ta­de tra­fik­ex­per­ten Pet­ter Nic­k­las­son (spe­lad av Gös­ta Eng­ström) som lan­se­ra­de ut­tryc­ket som snabbt blev en lands­plå­ga:

Rim­frost- rattmuff på, tjäl­loss­ning – rattmuff av.

Ef­ter det kun­de ing­en ta ratt­muf­fen på all­var. Även om pry­len en gång i ti­den ha­de upp­fun­nits för att bil­fö­ra­re skul­le slip­pa bli kal­la om hän­der­na så var ratt­muf­fen ef­ter Ca­to & Me­lan­der en svår­såld va­ra. Den bil­fö­ra­re som trots allt vå­ga­de sig på att klä rat­ten med ett mjukt över­drag ris­ke­ra­de bå­de spott och spe.

Nu finns det ju ratt­muf­far och ratt­muf­far. Dels lä­der­muf­far som ska gö­ra att rat­ten ser tuff ut och kanske ger bätt­re grepp, dels ul­li­ga ratt­muf­far som an­vänds när det är kallt i bi­len. I bi­lis­mens ung­dom fyll­de ratt­muf­far­na sä­kert en funk­tion. Då ha­de många bi­lar rat­tar av ba­ke­lit el­ler plast och des­sa kun­de lätt bli fros­tan­lup­na i vårt kär­va kli­mat.

Rik­set­tans sto­re­bror Vi Bi­lä­ga­re lan­se­ra­de för många år se­dan en gräs­ligt bei­ge och väl­digt ful rattmuff som in­spi­re­rad av Nö­jes­ma­ski­nen skul­le få kun­der och an­non­sö­rer att dra på smil­ban­den. Vi Bi­lä­ga­res rattmuff blev ing­en jät­te­suc­cé för mark­nads­fö­rar­na och någ­ra dam­mi­ga och blek­ta ex­em­plar finns visst kvar i OK För­la­gets prylav­del­ning.

Rat­tar av plast och ba­ke­lit var för öv­rigt ett pro­blem även på som­ma­ren då de blev all­de­les för var­ma. Al­la vet att svet­ti­ga hän­der ger då­ligt grepp men med ven­ti­le­ra­de bil­hands­kar av lä­der lö­ser man det pro­ble­met.

Ett tag trod­de vi att ratt­muf­fen var en väl­digt svensk fö­re­te­el­se. Så är det in­te. När vi bör­jar sö­ka i Goog­le Trans­la­te så dök det eng­els­ka ut­tryc­ket Ste­e­ring Whe­el Co­ver upp. Då hand­lar det of­ta om en lä­der­muff som ska se snygg ut och dess­utom ge li­te bätt­re grepp. Vi för­ut­sät­ter att vå­ra grann­län­der här up­pe i norr ock­så an­vän­der ul­li­ga ratt­muf­far men vi vet in­te vad de kal­las.

Även om Me­lan­der och Ca­to gjor­de sitt bäs­ta så är rattmuff-mark­na­den in­te helt död. Det lär ny­li­gen ha lan­se­rats ro­sa ratt­muf­far för kvin­nor och på nä­tet hit­tar vi en per­son som vir­kar färg­gla­da ratt­muf­far till be­kant­skaps­kret­sen.

En an­nan mo­dig per­son finns i Gö­te­borg. Han har döpt sin tra­fik­sko­la till Ratt­muf­fen AB.

Till slut. Ky­lan kom­mer snart och då vet ni vad som gäl­ler.

Rim­frost – rattmuff på.

N o s n a h o j s e a l c : o t f

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.