När vägen blir kort

Lands­vä­gar har säl­lan va­rit po­pu­lä­ra hos Sve­ri­ges vy­korts-fo­to­gra­fer. Man får va­ra glad om det då och då har kom­mit med en väg el­ler ga­ta på al­la bil­der av bygg­na­der och plan­te­ring­ar. Vy­kort med stads­ga­tor är det där­e­mot gott om. Min sko­kar­tong bju­der den

Riksettan - - Innehåll - TEXT: THO­MAS CAR­LQUIST

Lands­vä­gar har säl­lan va­rit po­pu­lä­ra bland Sve­ri­ges vy­korts­fo­to­gra­fer. Men Tho­mas Car­lquists sko­kar­tong bju­der den här gång­en på någ­ra rik­ti­ga över­rask­ning­ar.

KAL­LE PÅ SPÅNGEN

Re­san bör­jar i Skå­ne, vid det mång­om­sjung­na gäst­gi­ve­ri­et Spången, riks­be­kant ef­ter fil­men Kal­le på Spången från 1939 med Ed­vard Pers­son. Un­ge­fär vid sam­ma tid gäs­ta­des kro­gen av en re­se­när i en stor Nash Am­bas­sa­dor 1936, och fast­na­de på det­ta vy­kort, där den gam­la stav­ning­en Gäst­gifva­re­gård dröj­de sig kvar.

RAKT GE­NOM STAN

Det fanns en tid när hu­vud­vä­gar­na gick rakt ge­nom de svens­ka stä­der­na. Bro­ga­tan i Fal­ken­berg blev vy­kort på 1920-ta­let och ga­tan var kanske li­te trång, men man fick ju åt­minsto­ne ve­ta att Lun­dahls Järn­han­del ha­de en Ben­zin­de­pot en bit läng­re fram längs vägen mot Var­berg. Se­na­re ingick ga­tan i Riks­väg 2. Riks­väg 1 pas­se­ra­de på sam­ma sätt rakt ge­nom Sö­der­täl­je via Jär­na­ga­tan, där det bygg­des en mo­dern Shell­mack om­kring 1930.

GE­NOM HAL­LAND

In­nan man kom upp till Var­berg fick man kanske för sig att ta ett dopp. Det­ta gjor­des med för­del vid Apel­vi­ken all­de­les sö­der om sta­den, där det en gång i ti­den gick bra att kö­ra bil än­da ner på stran­den, och dess­utom be­hål­la klä­der­na på. På bild­en syns in­te mind­re än två Nash – 1930 och 1932 års mo­del­ler, en li­ten Chev­ro­let 1927 last­bil, en A-ford och en Ford V8 1937. På Kungs­ga­tan i Var­berg er­bjöd se­dan Gustav Pers­son ser­vice för Gm-bi­lis­ter, Pratts ben­sin och frä­scha däck av mär­ket Goodrich – Bäst i läng­den. Inga hus på bil­den står kvar här idag, mer än kyr­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.