Svensk ar­ki­tek­tur­bi­bel

Riksettan - - Gott & Blandat -

Det har länge fun­nits ett be­hov av en svensk ar­ki­tek­tur­gui­de som be­skri­ver al­la de vik­ti­ga bygg­na­der­na i Sve­ri­ge. Nu har den kom­mit. Boken he­ter ” Den svens­ka ar­ki­tek­tu­rens histo­ria” ( Norsted­ts) och be­står av två de­lar. Den förs­ta går från år 1000 till 1800 och en and­ra från 1800 till 2000. För­fat­ta­re är Fre­dric Be­do­i­re som ti­di­ga­re har skri­vit ett 20-tal böc­ker om främst ar­ki­tek­tur.

I ett gui­de på drygt 1 000 si­dor har man för­stås lyc­kats få med näs­tan al­la vik­ti­ga bygg­na­der i Sve­ri­ge. Många av dem är bygg­nads­min­nen och el­ler på nå­got sätt K-märk­ta. Den stän­digt dis­ku­te­ra­de Slus­sen finns na­tur­ligt­vis med pre­cis som P-hu­set Par­ka­den i Stock­holm, en av Rik­set­tans fa­vo­rit­mil­jö­er. En av de vack­ra tunn­lar­na på Nor­ra län­ken har ock­så fått va­ra med. Där­e­mot är det väl­digt ont om in­tres­san­ta ben­sin­mac­kar el­ler mot- ell. In­te ens den fan­tas­tis­ka Jäv­re tu­rist­sta­tion är nämnd trots att den är bå­de unik och nu­me­ra bygg­nads­min­ne.

Är roc­ken död? Ja, den dog väl när El­vis åk­te in i lum­pen. Förs­ta gång­en. Sen kom Sto­nes och Hend­rix och pun­ken och grung­en, men in­te.” sen vet jag

Ulf Lun­dell tyc­ker till om mu­sik på su­ve­rä­na blog­gen Bad­gers Drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.