Re­gis­sö­rens USA

Riksettan - - Gott & Blandat -

I bör­jan av 1980-ta­let gav sig film­re­gis­sö­ren Wim Wen­ders ut på en tre må­na­der lång Usa-re­sa som för­be­re­del­se till fil­men Pa­ris, Tex­as. Med sig ha­de han den ovan­li­ga ka­me­ran Plau­bel Ma­ki­na lad­dad med ne­ga­tiv färg­film. Wen­ders res­te bland an­nat i Ka­li­for­ni­en, Ari­zo­na och New Mex­i­co, det vill sä­ga sam­ma om­rå­de där han så små­ning­om skul­le spe­la in sin film. Re­gis­sö­ren ha­de till en bör­jan inga pla­ner på att gö­ra en bok av bil­der­na men nu har den trots allt kom­mit. Den he­ter Writ­ten in the West Re­vi­si­ted och den som har sett Wen­ders be­röm­da film mär­ker var in­spi­ra­tio­nen kom­mer ifrån. Boken in­ne­hål­ler ock­så en lång och läsvärd in­ter­vju med re­gis­sö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.