1963

Riksettan - - Gott & Blandat -

… var året då Erik Carls­son ”på ta­ket” och Ewy Rosqvist gjor­de suc­cé i Mon­te Car­lo-ral­lyt ge­nom att vin­na herr- re­spek­ti­ve dam­klas­sen. Be­at­les släpp­te sitt förs­ta al­bum som spe­la­des in i Ab­bey Ro­ad-stu­di­on på en en­da dag. Den brit­tis­ka pop­grup­pen kom sam­ma år till Sve­ri­ge och var med i teve­pro­gram­met Drop-in. Den förs­ta Ja­mes Bond­fil­men som het­te Agent 007 med rätt att dö­da ha­de pre­miär det här året. Ja­mes Bond spe­la­des av Se­an Con­ne­ry.

Sve­ri­ge fick si­na förs­ta knapp­te­le­fo­ner, Va­len­ti­na Te­re­sj­ko­va blev den förs­ta kvin­nan i rym­den och den 22 no­vem­ber mör­da­des John F Ken­ne­dy i Dal­las. Det blev en sån där ovan­lig hän­del­se där näs­tan al­la män­ni­skor fort­fa­ran­de kom­mer ihåg vad de gjor­de den da­gen.

I Sve­ri­ge av­slö­ja­des år­hund­ra­dets störs­ta spi­ons­kan­dal när flyg­va­pen­ö­versten Stig Wen­ner­ström greps och döm­des till livs­tids fäng­el­se för att ha sålt hem­li­ga upp­gif­ter till Sov­je­tu­ni­o­nen.

Svens­kar­na fick fy­ra vec­kors se­mes­ter 1963 och två klas­sis­ka fil­mer ha­de pre­miär: Bo Wi­der­bergs Kvar­te­ret Kor­pen och Ing­mar Berg­mans Tyst­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.