Mull­sjö i Väs­ter­göt­land!!!

Riksettan - - I Backspegeln -

Hej! Idag köp­te jag det se­nas­te num­ret av Rik­set­tan (har samt­li­ga) och som van­ligt bör­ja­de jag blädd­ra ige­nom den di­rekt. Man kan ju in­te hål­la sig. Den är en käl­la till gläd­je och i vis­sa fall även ett återseende som nu då jag får se den gam­la Gulf­mac­ken i Mull­sjö som jag ge­nom åren

på re­sa mel­lan Skul­torp och för­äld­ra­hem­met i Kö­ling­a­red pas­se­rat så många gång­er. Men gläd­jen för­byt­tes i be­svi­kel­se när jag lä­ser att ni skri­ver små­länds­ka Mull­sjö. Mull­sjö lig­ger i Väs­ter­göt­land. Till ert för­svar får väl an­fö­ras att ni ty­värr in­te är en­sam­ma om den­na miss­upp­fatt­ning. Kan ni

ha bli­vit på­ver­ka­de av det fak­tum att Mull­sjö kom­mun val­de att över­gå från Ska­ra­borgs till Jön­kö­pings län när Väst­ra Gö­ta­lands län bil­da­des? Det­ta har gi­vet­vis in­te på­ver­kat vå­ra uråld­ri­ga och hi­sto­ris­ka land­skaps­grän­ser.

Med tan­ke på att Rik­set­tan skri­ver om gam­malt så skall

ni väl ock­så vår­da vå­ra gam­la hi­sto­ris­ka land­skap.

inge­mar strålin

Hej Inge­mar. Vi skäms och har satt upp en lapp på an­slags­tav­lan där det står: Mull­sjö lig­ger i Väs­ter­göt­land! Hop­pas det hjäl­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.