VEM ÄLS­KAR KI­OS­KEN?

Riksettan - - En Bild Berättar - TEXT: JÖR­GEN PERSSON

Förr i ti­den kun­de ki­os­ken va­ra en rädd­ning i nöden. När al­la ”rik­ti­ga” bu­ti­ker var stäng­da fanns åt­minsto­ne ki­os­ken med sitt spe­ci­el­la sor­ti­ment av nöd­vän­dig­he­ter. Glass och korv ha­de spe­ci­al­ki­os­ker men i den van­li­ga ”tjor­ren” fanns ett brett sor­ti­ment av to­bak, tid­ning­ar, vy­kort, små­go­dis, cho­klad, ci­ga­ret­tän­da­re och pre­ven­tiv­me­del.

Fram till 1972 fanns af­färs­tids­la­gen som gyn­na­de ki­os­ker­na ge­nom att ba­ra de fick ha öp­pet be­tyd­ligt läng­re än van­li­ga bu­ti­ker. Mest sål­de man på hel­ger­na och fram­för allt på sön­da­gar då ki­os­ken in­te ha­de nå­gon kon­kur­rens. ”Ki­os­kens guld­ål­der” sä­ger Fol­ke Lund­berg på Press­by­råns eget mu­se­um.

Press­by­rån var länge en av de sto­ra ki­oskä­gar­na i Sve­ri­ge – som mest 1 200, ut­sprid­da över he­la lan­det. Man sål­de till en bör­jan mest tid­ning­ar och tid­skrif­ter ef­tersom fö­re­ta­get äg­des av tid­ning­ar­na själ­va. Den förs­ta ki­os­ken öpp­na­de re­dan 1903 ut­an­för cen­tral­sta­tio­nen i Helsing­borg. Fö­re­ta­get ha­de koll på vad som hän­de i bran­schen och när Stock­holms tun­nel­ba­na öpp­na­de såg Svens­ka Press­by­rån till att det fanns en ki­osk på var­je sta­tion längs Grö­na lin­jen.

Den svens­ka ki­os­ken är ho­tad. Nu­me­ra kan man kö­pa korv, go­dis, tid­ning­ar och glass över­allt och dyg­net runt. Det be­ty­der att ki­os­ken in­te fyl­ler nå­gon funk­tion. Var­je må­nad stäng­er tre ki­os­ker och i he­la

Sve­ri­ge finns det ba­ra 1 500 kvar.

äga­ren vil­le hål­la rent runt sin ki­osk och ”an­ställ­de” oss småung­ar för att ploc­ka pap­per och skräp. Inga kol­lek­tivav­tal, för­stås, och jag tror att be­tal­ning­en var en strut ka­ra­mellsmu­lor.

En gam­mal­dags ki­osk har sin spe­ci­el­la charm. Det finns in­te så många kvar men på en re­sa längs Ti­der­nas Väg för någ­ra år se­dan pas­se­ra­de vi en li­ten som­mar­ki­osk som såg ut som de bru­ka­de gö­ra på 1950-ta­let. En en­kel röd­må­lad stu­ga med vi­ta knu­tar. Den lig­ger in­till en sjö nä­ra Holmsve­den och har ett spar­sma­kat sor­ti­ment av lös­go­dis, glass samt kaf­fe och ka­kor. I luc­kan på Playa de Lång­bo står Ani­ta Jo­hans­son och är trev­lig mot al­la. Det är sä­kert hon som sett till att det står en li­ten lå­da pre­cis fram­för ki­os­ken. Väl­digt unga och väl­digt små kun­der ska ock­så kun­na nå upp till luc­kan för att grans­ka ut­bu­det.

Un­der be­sö­ket hos Ani­ta Jo­hans­son bör­jar jag ana att ki­o­skin­ne­ha­va­ren är li­ka vik­tig som sor­ti­men­tet. Så har det va­rit i al­la de ki­os­ker som jag har gil­lat. Till ex­em­pel Gün­ters korv­ki­osk på Karl­bergs­vä­gen i Stock­holm. Mer om den ki­os­ken och Gün­ter li­te länge fram i tex­ten.

För­res­ten, var­för he­ter det ki­osk? Det var fak­tiskt Karl XII som tog med or­det ef­ter ka­la­ba­li­ken i Ben­der. Kung­en ha­de ham­nat i Tur­ki­et ef­ter ne­der­la­get vid Polta­va. Där satt han i fem år och vän­ta­de på en ny svensk ar­mé. Det in­ne­bar å and­ra si­dan att han ha­de möj­lig­het att lä­ra sig ett an­tal tur­kis­ka ord som där­ef­ter kom att in­gå i det svens­ka språket. Som ot­to­man, kål­dol­mar, sor­bet och just ki­osk. De tur­kis­ka ki­os­ker­na låg ne­re i hamn­kvar­te­ren och sål­de för öv­rigt sor­bet.

Även om de svens­ka ki­os­ker­na för­svin­ner i ra­san­de fart så ser det aning­en lju­sa­re ut på den svens­ka lands­byg­den. En av vå­ra fa­vo­ri­ter är en sex­kan­tig ki­osk i Karlsko­ga, ur­sprung­li­gen byggd som kafé men idag frisér­sa­long. Plåt­ki­os­ken strax in­till riks­väg 9 ri­ta­des av ar­ki­tekt Åke Por­ne och in­vig­des den 1 ju­ni 1946. Den var riv­nings­ho­tad på 1980-ta­let men räd­da­des ef­ter en in­sän­dar­storm i Karlsko­ga-ku­ri­ren.

Vi som käm­par för att även enk­la mil­jö­er ska kun­na K-mär­kas blir in­te över­ras­ka­de när det vi­sar sig att det in­te finns en en­da ki­osk som räd­dats som bygg­nads­min­ne. Den ”bloms­ter­ki­osk” i Mal­mö, ri­tad av ar­ki­tek­ten Si­gurd Lewerentz, som fak­tiskt blev bygg­nads­min­ne ser vi mer som en bu­tik ef­tersom all för­sälj­ning sker in­ne i bygg­na­den. Där­e­mot är Lewerentz be­tong­lå­da med rät­ta världs­be­römd och ar­ki­tekt­grup­per från he­la värl­den vall­fär­dar till Mal­mö.

Clo­et­ta­ki­os­ken i Kopp­ar­berg var så här vanskött un­der en pe­ri­od men är nu­me­ra re­no­ve­rad. FOTO: HANS- ÅKE LERIN

Ani­ta Jo­hans­son i ki­os­ken på ”Playa de Lång­bo”. FOTO: HÅ­KAN FLANK

Ki­os­ken Lyk­tan i Kor­te­da­la, Gö­te­borg, ri­ta­des av Sven Bro­lid och Jan Wallin­der 1956.

Sip­pans ki­osk på Oden­plan i Stock­holm för­svann när tun­nel­ba­ne­upp­gång­en bygg­des om. FOTO: © ELI­AS LIN­DÉN/ TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.