DET­TA HAR HÄNT:

Riksettan - - Rastplatsen -

En obe­tyd­lig bi­lo­lyc­ka den 28 sep­tem­ber 1946 fick stor upp­märk­sam­het i näs­ta dags morgon­tid­ning­ar. En svart Ca­dil­lac Se­ri­es 75 Im­pe­ri­al av1939 års mo­dell gick av vägen strax sö­der om Stock­holm och olyc­kan ha­de sä­kert in­te upp­märk­sam­mats om det in­te var för pas­sa­ge­ra­ren i fram­sä­tet.

Där satt den svens­ke kung­en Gustaf V som var på väg hem från en jakt vid Tull­garns slott. Som kron­prins ha­de han fått till­gång till slot­tet re­dan 1881. Han bod­de där till­sam­mans med sin hust­ru Victoria av Ba­den och Tull­garn fick sin nu­va­ran­de in­red­ning un­der hans tid. Bland an­nat en fru­kost­mat­sal som lik­nar en tysk bi­er­stu­be. Hust­run var ju från Tyskland.

Det fanns myc­ket vilt i de sörm­länds­ka sko­gar­na och den svens­ke kung­en bru­ka­de of­ta ta med si­na vän­ner på jakt vid Tull­garn. I Stig Hanséns no­vell mö­ter vi Gustaf V på Tull­garn. Han fun­de­rar över li­vet och till­va­ron och in­te minst hur det känns att va­ra så myc­ket läng­re än al­la and­ra. En stund se­na­re sät­ter han sig på pas­sa­ge­rar­plat­sen och bil­re­san mot Drott­ning­holms slott kan bör­ja.

In­till sit­ter chauf­fö­ren Gös­ta Le­din som skul­le kom­ma att kö­ra kung­li­ga bi­lar i yt­ter­li­ga­re 40 år. I bak­sä­tet hit­tar man kung­ens jakt­kam­ra­ter, fri­her­re Carl von Es­sen, gre­ve Nils Gyl­den­stol­pe och kung­ens förs­te hov­stall­mäs­ta­ren d’otran­te.

Ing­en av pas­sa­ge­rar­na i bi­len har ef­teråt be­rät­tat om olyc­kan el­ler vad man pra­ta­de om un­der hem­re­san. Det hind­rar in­te att det finns många skrö­nor om vad som hän­de strax fö­re olyc­kan. En ver­sion på­står att kung­en het­sa­de chauf­fö­ren att kö­ra for­ta­re. En an­nan, och obe­kräf­tad, histo­ria går att lä­sa i Vil­helm Mo­bergs bok Det gam­la ri­ket.

Chauf­fö­ren in­ter­vju­a­des i tid­ning­en Ex­pres­sen men tyck­te in­te att hän­del­sen var så myc­ket att or­da om. Han vil­le ab­so­lut in­te ha me­dalj för att han ha­de räd­dat li­vet på Sve­ri­ges kung …

Den kung­li­ga bi­len var näs­tan fram­me i Stock­holm när chauf­fö­ren fick pro­blem. Man höll på att byg­ga om vägen och när den sto­ra Ca­dil­la­cen kom för långt ut på vägre­nen så skar hju­let ge­nom gru­set och bi­len plöj­de ned i ett li­tet träsk. Där blev den stå­en­de och snart var bi­len om­ring­ad av ny­fik­na åskå­da­re. Kung­en som ha­de jaktstöv­lar gick ur bi­len och lär ha sagt ”Tänk att få kom­ma i di­ket, det var fak­tiskt förs­ta gång­en”. Res­ten är histo­ria. Ru­bri­ker­na i näs­ta dags tid­ning­ar löd ”Kung­a­bil i di­ket vid Se­gel­torp” och ”Kung­en klev torr­skodd ef­ter bilvur­pa i kärr­göl”.

Av en slump be­fann sig ovan­ligt många kung­lig­he­ter på Sö­der­täl­je­vä­gen den här da­gen och Gustaf V kun­de häm­tas upp av prins Eu­gen och prins Carl som pas­se­ra­de strax ef­ter. Prins Gustav Adolf, som just ha­de in­vigt det nya konst­mu­se­et i Norr­kö­ping, var ock­så på väg hem mot Stock­holm.

Olycks­plat­sen kal­la­des snart ”Kung­ens kur­va” och äga­ren till Esso­mac­ken såg till att det blev det officiella nam­net. Sen bygg­des det upp ett mö­bel­va­ru­hus i kur­van och idag vet nog al­la stock­hol­ma­re var Kung­ens kur­va lig­ger. Kung­en som gav namn åt kur­van dog 1950 och idag finns det nog många som in­te har en aning om vil­ken kung som åsyf­tas.

Men det var som sagt Gustaf V.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.