Mo­tell­fi­askot

Att för­sö­ka gö­ra un­der­håll­ning av li­vet på ett mo­tell blev svensk te­ves störs­ta fi­asko nå­gon­sin. In­te ens med Carl-gustaf i hu­vud­rol­len lyc­ka­des My­singe Mo­tell loc­ka tit­tar­na. I stäl­let blås­te tit­tar­stor­men över Sve­ri­ge.

Riksettan - - Innehåll - TEXT: JÖR­GEN PERS­SON FOTO: Ken­neth Thorèn TT/SCANPIX

Att för­sö­ka gö­ra un­der­håll­ning av li­vet på ett mo­tell blev svensk te­ves störs­ta fi­asko nå­gon­sin. In­te ens med Carl-gustaf Lindstedt i hu­vud­rol­len lyc­ka­des My­singe mo­tell loc­ka tit­tar­na.

Ibör­jan av 1950-ta­let bör­ja­de de förs­ta dy­ka upp. Det stod mo­tell (el­ler mo­tel) på ne­on­skyl­ten och in­spi­ra­tio­nen kom na­tur­ligt­vis från det sto­ra lan­det i väs­ter. Längs Hig­h­way 1 el­ler Rou­te 66 kun­de man kö­ra bi­len än­da fram till mo­tell­dör­ren och då fick det bli li­ka­dant i Sve­ri­ge. När 1950-ta­let kun­de sum­me­ras så ha­de det byggts mas­sor av mo­tor­ho­tell längs svens­ka riks­vä­gar. Från Fle­ninge i Skå­ne till Vi­da Vät­tern i Små­land och Gyl­le­ne Rat­ten strax sö­der om Stock­holm.

Fast året 1968 blev trots allt in­te mo­tel­lens år ut­an sna­ra­re stu­dentre­vol­ter­nas. Till och med Stock­holm fick sin släng av sle­ven när re­vol­tö­rer­na oc­ku­pe­ra­de sitt eget kår­hus och där­ef­ter mar­sche­ra­de i sam­lad tropp mot Stock­holms stads­tea­ter, Kon­sert­hu­set och Kung­li­ga Ope­ran. På vägen dit stan­na­de re­vol­tö­rer­na vid var­je röd­ljus och när po­li­sen stop­pa­de mat­le­ve­ran­ser­na till Kår­hu­set så var det över. Ing­en re­vo­lu­tion den här gång­en hel­ler.

Man kun­de tyc­ka att de re­vo­lu­tio­nä­ra da­gar­na vå­ren 1968 bor­de ha gett ma­te­ri­al till en in­tres­sant te­ve­se­rie om både Sta­ten och Ka­pi­ta­let. Men så blev det in­te. I den en­da ka­nal som fanns sän­des mest in­köp­ta se­ri­er som Brö­der­na Car­twright och Fa­mil­jen Ad­dams. Bland det som pro­du­ce­rats på hem­ma­plan fanns Bom­bi Bitt och jag och ett un­der­håll­nings­pro­gram som kal­la­des Kuc­ke­li­ku. Men så i sep­tem­ber var det pre­miär för ” ko­me­di­se­ri­en” My­singe Mo­tell. Då var det ock­så dags för tit­tar­storm.

Det tar lång tid att gö­ra teve­pro­gram och re­dan i bör­jan av året ha­de man en­ga­ge­rat ma­nus­för­fat­tar­na Björn Lindroth, Stig-os­si­an Eric­son och Åke Cato. Så små­ning­om kopp­la­des även ru­ti­ne­ra­de Ru­ne Mo­berg in för att räd­da det som re­dan kal­la­des ” det ving­brut­na mo­tel­let”.

Idén att gö­ra en ”sit­com” (si­tu­a­tions­ko­me­di) på svens­ka var egent­li­gen in­te så to­kig. Te­ve­se­ri­er som Lu­cy show bor­de ha gjort oss mot­tag­li­ga för den här sor­tens hu­mor. Någ­ra fas­ta roll­fi­gu­rer möts i en mil­jö som kan va­ra en ar­bets­plats el­ler ett hem. Pro­gram­men är cir­ka en halv­tim­me långa och i var­je av­snitt bju­der man någ­ra kän­da gäs­ter för att hö­ja tem­pe­ra­tu­ren yt­ter­li­ga­re.

Det var nå­got lik­nan­de som svensk te­ve ha­de hop­pats på och förutom stjär­nan Carl-gustaf sat­sa­de man på kän­da

namn som Eva Ryd­berg, Bep­pe Wol­gers och Jan Malm­sjö. Även Carl-gustafs son Pi­er­re Lindstedt fick en roll i My­singe Mo­tell.

När Åke Cato skri­ver om mo­tell­se­ri­en i si­na me­mo­a­rer så kal­lar han den ”tv:s störs­ta fi­asko nå­gon­sin – och när jag skri­ver nå­gon­sin me­nar jag nå­gon­sin, både fö­re och ef­ter.”

Jodå, den var ha­tad, både av publik och teverecensenter. Te­ves kla­go­mur fick job­ba för hög­tryck och un­der någ­ra vec­kor drog tit­tar­stor­men över lan­det.

Man kan kanske und­ra var­för te­ves che­fer fick för sig att det skul­le gå att gö­ra en te­ve­se­rie om mo­tell året 1968. Det kan möjligen ha be­rott på Hö­ger­tra­fi­kom­lägg­ning­en 1967 då både te­ve och and­ra me­di­er med fram­gång fo­ku­se­rat på bi­lis­men. Ge­nom att ploc­ka in folk­kä­re Carl-gustaf Lindstedt i en av hu­vud­rol- ler­na som por­ti­er trod­de man kanske att suc­cén var gi­ven. Men så blev det in­te.

Hur då­lig var egent­li­gen My­singe Mo­tell?

Ty­värr finns det ing­en som helst chans att av­gö­ra det. Al­la gam­la band ver­kar va­ra av­mag­ne­ti­se­ra­de och in­te ens på Youtu­be har vi hit­tat nå­gon gam­mal pri­va­t­in­spel­ning av Sve­ri­ges Säms­ta Te­ve­se­rie.

Det är synd.

JODÅ, DEN VAR HA­TAD, BÅDE AV PUBLIK OCH TEVERECENSENTER. UN­DER NÅG­RA VEC­KOR DROG TIT­TAR­STOR­MEN ÖVER LAN­DET.

Carl-gustaf Lindstedt och Bep­pe Wol­gers i Tv-se­ri­en My­singe Mo­tell.

Åke Cato, en av ma­nus­för­fat­tar­na, var in­te nå­dig mot sin eget teve­pro­gram i me­moar­bo­ken ”En le­van­de gos­se”.

Ge­nom att ta in kän­da gäs­ter i My­singe Mo­tell hop­pa­des man att kun­na loc­ka nya tit­ta­re. I ett av­snitt kun­de man se den här tri­on, från väns­ter Stig Gry­be, Rolf Bengts­son och Lep­pe Sun­de­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.